Proceeding: WIR.271.2.21.2020 Przebudowa dróg gminnych ul. Kazimierza Pułaskiego i ul. Strażackiej w Łomży

Krzysztof Stalewski
Miasto Łomża
Deadlines:
Posted : 20-10-2020 11:41:00
Placing offers: 20-11-2020 11:00:00
Opening offers : 20-11-2020 11:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 9 Standardy_wykonania_i_odbioru_robot_budowlanych_na_terenach_zadrzewionych.pdf pdf 7410.15 2020-10-20 11:41:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 129.01 2020-10-20 11:41:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1343.54 2020-10-20 11:41:00 Proceeding
Zał. nr 1, 3-7 wer. edytowalna.zip zip 86.15 2020-10-20 11:41:00 Proceeding
Zał. nr 2 JEDZ.xml xml 135.9 2020-10-20 11:41:00 Proceeding
Zał. nr 8 Wzór umowy.pdf pdf 640.84 2020-10-20 11:41:00 Proceeding
Zał. nr 10 Dok. techniczna.zip zip 78218.74 2020-10-20 14:21:08 Proceeding
zał 1 do odpowiedzi - zaktualizowany Zał. nr 8 do SIWZ Wzór umowy r.pdf pdf 640.99 2020-11-03 10:21:46 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane dnia 03_11_2020.pdf pdf 70.45 2020-11-03 10:21:46 Public message
odpowiedzi na pyt. Wykonawców udzielone 03.11.2020 r.pdf pdf 1056 2020-11-03 10:21:46 Public message
załącznik nr 4 do odpowiedzi - tabele wymiany gruntu.zip zip 50.55 2020-11-03 10:21:46 Public message
zał nr 3 do odpowiedzi - RYS.3 PRZEKROJE NORMALNE.pdf pdf 478.01 2020-11-03 10:21:46 Public message
zał 2 do odpowiedzi - zaktualizowany przedmiar robót.zip zip 796.55 2020-11-03 10:21:46 Public message
odpowiedzi na pyt, zmiana treści SIWZ z dn. 09.11.2020 r.zip zip 1294.33 2020-11-09 14:44:03 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 293.35 2020-11-20 15:06:45 Public message

Announcements

2020-11-20 15:06 Krzysztof Stalewski I N F O R M A C J A z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych ul. Kazimierza Pułaskiego i ul. Strażackiej w Łomży" została zamieszczona w kolejnym pliku pod komunikatem.

informacja z otwarci [...].pdf

2020-11-09 14:44 Krzysztof Stalewski Zamawiający informuje, iż w dniu 09.11.2020 r. udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców i dokonał zmiany treści SIWZ.
Powyższe odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ znajdują się w skompresowanym pliku pod niniejszym komunikatem.

odpowiedzi na pyt, z [...].zip

2020-11-03 10:21 Krzysztof Stalewski Zamawiający informuje, iż w dniu 03.11.2020 r. udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców, dokonał zmiany SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. Odpowiednie pliki znajdują się pod niniejszym komunikatem.
UWAGA!
Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert:
składanie ofert - 20.11.2020 r. godz. 11:00
otwarcie ofert - 20.11.2020 r. godz. 11:30

zał 1 do odpowiedzi [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

odpowiedzi na pyt. W [...].pdf

załącznik nr 4 do od [...].zip

zał nr 3 do odpowied [...].pdf

zał 2 do odpowiedzi [...].zip

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1268