Proceeding: IN.271.10.2020 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Świercze

Adam Kubajewski
Gmina Świercze
Deadlines:
Posted : 19-10-2020 14:52:00
Placing offers: 19-11-2020 10:00:00
Opening offers : 19-11-2020 10:20:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik 2- JEDZ.pdf pdf 91.51 2020-10-19 14:52:00 Proceeding
Załącznik 3- oświadczenia IN 271 10 2020.docx docx 17.78 2020-10-19 14:52:00 Proceeding
Załącznik 4- wykaz usług IN 271 10 2020.docx docx 12.81 2020-10-19 14:52:00 Proceeding
Załącznik 5- wykaz narzędzi IN 271 10 2020.docx docx 13.42 2020-10-19 14:52:00 Proceeding
załącznik 6- wzor umowy IN 271 10 2020.pdf pdf 432.52 2020-10-19 14:52:00 Proceeding
Załącznik 7-oswiadczenie-kapital IN 271 10 2020.docx docx 12.51 2020-10-19 14:52:00 Proceeding
espd-request.zip zip 94.48 2020-10-19 14:52:00 Proceeding
SIWZ IN 271 10 2020.pdf pdf 604.45 2020-10-19 14:52:00 Proceeding
Załącznik 1- oferta IN 271 10 2020.docx docx 18.42 2020-10-19 14:52:00 Proceeding
Informacja o tresci zlozonych ofert IN 271 10 2020.pdf pdf 182.45 2020-11-19 11:19:40 Public message
Zawiadomienie o wyborze IN 271 10 2020.pdf pdf 365.13 2020-11-20 15:05:23 Public message

Announcements

2020-11-20 15:05 Adam Kubajewski Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-11-19 11:19 Adam Kubajewski Informacja o treści złożonych ofert

Informacja o tresci [...].pdf

2020-11-19 11:09 Adam Kubajewski The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 420