Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FB.271.2.2020 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Zduńska Wola i instytucji kultury w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz zaciągnięcie przez miasto Zduńska Wola kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w latach 2021-2022

Tomasz Witaszczyk
Urząd Miasta Zduńska Wola
Deadlines:
Published : 23-09-2020 13:38:00
Placing offers : 30-10-2020 10:00:00
Offers opening : 30-10-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS185-447015-pl (1).pdf pdf 145.79 2020-09-23 13:38:00 Proceeding
SIWZ FO i oswiadczenia.doc doc 370.5 2020-09-23 13:38:00 Proceeding
Zał. 3 Istotne postanowienia umowy po zmianach.docx docx 27.81 2020-09-23 13:38:00 Proceeding
Zał. 6 Zakres zamowienia uzupełniającego.docx docx 22.91 2020-09-23 13:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ_JEDZ.pdf pdf 87.08 2020-09-23 13:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ_JEDZ.xml xml 125.11 2020-09-23 13:38:00 Proceeding
Zmiana SIWZ.pdf pdf 241.25 2020-09-24 12:29:12 Public message
Zał. 5 opis przedmiotu zamówienia.docx docx 49.59 2020-09-24 12:29:12 Public message
Zał. 3 Istotne postanowienia umowy tekst jednolity.docx docx 29.71 2020-09-24 12:29:12 Public message
Zał. 1 Formularz Ofertowy.doc doc 179 2020-09-24 12:29:12 Public message
ENOTICES_WZP-2020-125385-NF14-PL.pdf pdf 82.47 2020-09-24 12:29:12 Public message
Zmiana SIWZ i wyjaśnienia-sig.pdf pdf 653.35 2020-10-13 13:58:02 Public message
Zał. 7 Pliki.zip zip 51.19 2020-10-13 13:58:02 Public message
Zał. 1 Formularz Ofertowy.doc doc 179.5 2020-10-13 13:58:02 Public message
notice do publikacji.pdf pdf 84.45 2020-10-13 13:58:02 Public message
Informacja komisji z otwarcia ofert.pdf pdf 127.69 2020-10-30 11:03:26 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej-sig.pdf pdf 443.43 2020-11-12 09:18:30 Public message

Announcements

2020-11-12 09:18 Tomasz Witaszczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Zduńska Wola i instytucji kultury w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz zaciągnięcie przez miasto Zduńska Wola kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w latach 2021-2022”.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-10-30 11:03 Tomasz Witaszczyk Informacja z otwarcia ofert.

Informacja komisji z [...].pdf

2020-10-13 13:58 Tomasz Witaszczyk Wyjaśnienie nr 1, zmiana SIWZ oraz sprostowanie.

Zmiana SIWZ i wyjaśn [...].pdf

Zał. 7 Pliki.zip

Zał. 1 Formularz Ofe [...].doc

notice do publikacji [...].pdf

2020-09-24 12:29 Tomasz Witaszczyk Zmiana SWIZ

Zmiana SIWZ.pdf

Zał. 5 opis przedmio [...].docx

Zał. 3 Istotne posta [...].docx

Zał. 1 Formularz Ofe [...].doc

ENOTICES_WZP-2020-12 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1016