Proceeding: ZP/220/48/20 Dostawa wyrobów medycznych w tym wyrobów stosowanych w okulistyce, opatrunków spec., płynnych koncentratów do terapii nerkozastępczej oraz dietetycznych środków spożywczych spec. przeznaczenia med.

Deadlines:
Posted : 11-09-2020 11:29:00
Placing offers: 08-10-2020 09:00:00
Opening offers : 08-10-2020 09:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ZP_220_48_20_SIWZ_zal 2_gr kapit.rtf rtf 51.76 2020-09-11 11:29:00 Proceeding
ZP_220_48_20_SIWZ_zal 1_FO.rtf rtf 164.18 2020-09-11 11:29:00 Proceeding
ZP_220_48_20_SIWZ.rtf rtf 9193.52 2020-09-11 11:29:00 Proceeding
ZP_220_48_20_FO_zal 3_wykaz dostaw.rtf rtf 60.93 2020-09-11 11:29:00 Proceeding
ZP_220_48_20_FO_zal 2_osw o wyr med_diet. środki.rtf rtf 47.51 2020-09-11 11:29:00 Proceeding
ZP_220_48_20 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf rtf 152.11 2020-09-11 11:29:00 Proceeding
ZP_220_48_20 Ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 373.02 2020-09-11 11:29:00 Proceeding
ZP.220.48.2020 JEDZ espd-request.xml xml 145.79 2020-09-11 11:29:00 Proceeding
ZP.220.48.20 Formularz cen jednostkowych załącznik nr 1.xls xls 269.5 2020-09-11 11:29:00 Proceeding
ZP_220_48_20 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.docx docx 366.42 2020-09-25 09:44:20 Public message
WYJAŚNIENIE NR 2 z dnia 24.09.2020 r.docx docx 147.71 2020-09-25 08:18:03 Public message
WYJAŚNIENIE NR 1 z dnia 22.09.2020 r.docx docx 268.81 2020-09-22 14:40:45 Public message
ZP.220.48.20 Formularez cen jedn. dla zadania nr 6.xls xls 211 2020-09-22 14:40:45 Public message
ZP.220.48.20 Formularz cen jednostkowych dla zadania nr 3.xls xls 197.5 2020-09-22 14:40:45 Public message
ZP.220.48.20 Formularz cen jednostkowych dla zadania nr 8.xls xls 199.5 2020-09-22 14:40:45 Public message
ZP_220_48_20_FO_zal 2_osw o wyr med_diet. środki.rtf rtf 50.56 2020-09-22 14:40:45 Public message
ZP_220_48_20_SIWZ modyfikacja.rtf rtf 9203.23 2020-09-22 14:40:45 Public message
Druk zmiany Ogłoszenia wysłany do Dziennika UE ENOTICES_SSZP-2020-124589-NF14-PL.pdf pdf 95.79 2020-09-22 14:40:45 Public message

Announcements

2020-09-25 09:44 Wioletta Sybal Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 25.09.2020 r.

ZP_220_48_20 Sprosto [...].docx

2020-09-25 08:18 Wioletta Sybal WYJAŚNIENIE NR 2

WYJAŚNIENIE NR 2 z d [...].docx

2020-09-22 14:40 Wioletta Sybal Szanowni Państwo przekazujemy w załączeniu Wyjaśnienie nr 1 z dnia 22 września 2020 r. wraz z :
- Zmodyfikowanymi Formularzami cen jednostkowych dla zadań nr 3,6,8
- Modyfikacją SIWZ
- Zmodyfikowanym Załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie w sprawie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanych wyrobów
- Drukiem zmiany Ogłoszenia wysłanym do Dziennika UE w dniu 22.09.2020 r. ENOTICES_SSZP-2020-124589-NF14-PL

WYJAŚNIENIE NR 1 z d [...].docx

ZP.220.48.20 Formula [...].xls

ZP.220.48.20 Formula [...].xls

ZP.220.48.20 Formula [...].xls

ZP_220_48_20_FO_zal [...].rtf

ZP_220_48_20_SIWZ mo [...].rtf

Druk zmiany Ogłoszen [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 567