Proceeding: Zapytanie ofertowe na wykonanie zabudowy meblowej na potrzeby nowego budynku Zakładu Radioterapii

Deadlines:
Published : 08-09-2020 14:53:00
Placing offers : 16-09-2020 10:00:00
Offers opening : 16-09-2020 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zabudowy meblowej na potrzeby nowego budynku Zakładu Radioterapii

 

I. Warunki zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

II. Przedmiot zamówienia:

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest na wykonanie zabudowy meblowej na potrzeby Zakładu Radioterapii, składającej się z 4 zadań:

- Zadanie nr 1 - Zabudowa meblowa w pomieszczeniu bunkra zgodnie z wizualizacją nr 1

- Zadanie nr 2 - Ścianka techniczna w pomieszczeniu bunkra zgodnie z wizualizacją nr 2

- Zadanie nr 3 - Zabudowa meblowa pomieszczenia sterowni

- Zadanie nr 4 - Zabudowa meblowa pomieszczeń Pracowni Fizyki Medycznej wizualizacją nr 3

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do postępowania.

3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni licząc od dnia podpisania umowy.

 

III. Pozostałe informacje

1. Postępowanie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składania oferty, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zadawanie pytań czy też przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn/proceedings (formularz Wyślij wiadomość dostępny na stronie dotyczącej danego postępowania).

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Zamówienie zostanie udzielone w formie umowy.

5. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący załącznik nr 2 do postępowania.

6. Ofertę należy przekazać za pośrednictwem Platformy pod adresem, https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn/proceedings do dnia 15.09.2020r., godz. 10:00.  Sposób złożenia  oferty opisany został w Instrukcji składania ofert dla Wykonawców.

7. Kryterium wyboru oferty jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

8. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie,
w szczególności jeżeli zaoferowane ceny przekroczą kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

9. Zawiadomienie o wynikach przeprowadzonego postępowania zostanie przekazane za pośrednictwem platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl

10. Płatności na rzecz Wykonawcy z tytułu realizacji zlecenia zostanie wypłacone w terminie do 60 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnej faktury wystawionej w oparciu o podpisany protokół odbioru.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

 

 

Sporządził

Karol Rogalla


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis zamówienia (zabudowa meblowa).docx docx 27.54 2020-09-08 14:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (zabudowa meblowa).docx docx 15.57 2020-09-08 14:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Wizualizacja nr 1 - zabudowa L.pdf pdf 77.48 2020-09-08 14:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Wizualizacja nr 2 - ścianka techniczna.pdf pdf 260.55 2020-09-08 14:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Wizualizacja nr 3 - meble Pracownia Fizyki Medycznej.pdf pdf 715.52 2020-09-08 14:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór umowy.doc doc 82 2020-09-08 14:53:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.doc doc 41.5 2020-09-08 14:53:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe (zabudowa meblowa).doc doc 49.5 2020-09-08 14:53:00 Proceeding
Zdjęcia 1-6.docx docx 1336.7 2020-09-08 14:53:00 Proceeding
Ogłoszenie o uzupełnieniu opisu przedmiotu zamówienia.pdf pdf 132.84 2020-09-14 12:49:38 Public message
Zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 221.46 2020-09-21 10:28:33 Public message

Announcements

2020-09-21 10:28 Karol Rogalla Szanowni Państwo

W załącznieniu przesyłamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1 oraz uniważnienie zadań 2, 3 oraz 4.

Z poważaniem
Karol Rogalla

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-09-14 12:49 Karol Rogalla Szanowni Państwo,
W załączeniu przekazujemy informację o uzupełnieniu opisu przedmiotu zamówienia oraz zmianę teminu składania ofert do dnia 16.09.2020 godzina 10:00

Z poważaniem
Karol Rogalla

Ogłoszenie o uzupełn [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zabudowa meblowa w pomieszczeniu bunkra Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do postępowania. 1 service - (0)
2 Ścianka techniczna w pomieszczeniu bunkra Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do postępowania. 1 service - (0)
3 Zabudowa meblowa pomieszczenia sterowni Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do postępowania. 1 service - (0)
4 Zabudowa meblowa pomieszczeń Pracowni Fizyki Medycznej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do postępowania. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4723 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 466