Proceeding: ZP/019/20 Kompleksowa usługa utrzymania czystości w domach studenckich oraz w innych wybranych obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w terminie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Deadlines:
Posted : 02-09-2020 12:12:00
Placing offers: 09-10-2020 08:00:00
Opening offers : 09-10-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 12 Szczegółowy zakres sprzątania ATOL część A.xls xls 64.5 2020-09-02 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 13 Szczegółowy zakres sprzątania Dewizka część B.xls xls 64 2020-09-02 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 14 Szczegółowy zakres sprzątania FENIKS część C.xls xls 64 2020-09-02 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 15 Szczegółowy zakres usługi Archiwum część D_PP.xls xls 36.5 2020-09-02 12:12:00 Proceeding
ZP 019 20 Ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 22.95 2020-09-02 12:12:00 Proceeding
ZP 019 20 Formularz cenowy załącznik nr 2.docx docx 20.65 2020-09-02 12:12:00 Proceeding
ZP 019 20 JEDZ.zip zip 90.84 2020-09-02 12:12:00 Proceeding
ZP 019 20 projekt umowy.doc doc 211.5 2020-09-02 12:12:00 Proceeding
ZP 019 20 SIWZ.doc doc 403 2020-09-02 12:12:00 Proceeding
ZP 019 20 Odp. na pytanie nr 1.pdf pdf 435.26 2020-09-09 12:34:09 Public message
ZP 019 20 Odp. na pytanie nr 3.pdf pdf 452.24 2020-09-29 14:16:00 Public message
ZP 019 20 Odp. na pytanie nr 4.pdf pdf 568.87 2020-09-29 14:16:39 Public message
ZP 019 20 Odp. na pakiet nr2.pdf pdf 715.71 2020-10-01 10:33:26 Public message
ZP-019-20 Informacja z otwarcia.doc doc 2085.5 2020-10-09 14:18:31 Public message
ZP-019 -20 Wynik.pdf pdf 533.73 2020-11-27 17:41:33 Public message
ZP-019-20 Załącznik do wyniku.pdf pdf 558.59 2020-11-27 17:42:19 Public message

Announcements

2020-11-27 17:42 Zamówienia Publiczne ZP/019/20 Załącznik do wyniku

ZP-019-20 Załącznik [...].pdf

2020-11-27 17:41 Zamówienia Publiczne ZP/019/20 Wynik postępowania

ZP-019 -20 Wynik.pdf

2020-10-09 14:18 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

ZP-019-20 Informacja [...].doc

2020-10-01 10:33 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na pytania nr 2

ZP 019 20 Odp. na pa [...].pdf

2020-09-29 14:16 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na pytania-pakiet nr 4

ZP 019 20 Odp. na py [...].pdf

2020-09-29 14:15 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na pytania-pakiet nr 3

ZP 019 20 Odp. na py [...].pdf

2020-09-09 12:34 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na pytanie

ZP 019 20 Odp. na py [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 947