Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DT.01.ZP.2020 Dostawa 4 (czterech) fabrycznie nowych niskopodłogowych, niskoemisyjnych autobusów hybrydowych do przewozu osób w komunikacji miejskiej

Kancelaria Artur Chanaj Joanna Martyniuk - Placha
AC Kancelaria Radcy Prawnego Artur Mariusz Chanaj
Deadlines:
Published : 08-09-2020 09:31:00
Placing offers : 16-10-2020 11:00:00
Offers opening : 16-10-2020 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ Dostawa autobusów.pdf pdf 1158.02 2020-09-08 09:31:00 Proceeding
zalacznik nr 1 do SIWZ.doc doc 68.5 2020-09-08 09:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - opis techniczno-eksploatacyjny.pdf pdf 804.6 2020-09-08 09:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy.pdf pdf 322 2020-09-08 09:31:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ wzór zobowiązania.pdf pdf 244.95 2020-09-08 09:31:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.37 2020-09-08 09:31:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dniu 9.10.2020.pdf pdf 75.21 2020-10-09 22:26:06 Proceeding
Pytania i odpowiedzi zestaw nr 1 - podpisany.pdf pdf 529.16 2020-10-01 11:38:58 Public message
Załącznik nr 1 do modyfikacji - opis techniczno-eksploatacyjny.pdf pdf 1015.26 2020-10-06 13:59:01 Public message
Załącznik nr 1 do modyfikacji - opis techniczno-eksploatacyjny wersja edytowalna.docx docx 63.8 2020-10-06 13:59:01 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 113.79 2020-10-06 13:59:01 Public message
Modyfikacja nr 1.pdf pdf 743.81 2020-10-06 13:59:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 275.83 2020-10-19 00:13:31 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 256.88 2020-11-13 15:17:51 Public message

Announcements

2020-11-13 15:17 Kancelaria Artur Chanaj Joanna Martyniuk - Placha Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w załączeniu przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-10-19 00:13 Kancelaria Artur Chanaj Joanna Martyniuk - Placha Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”), zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 16.10.2020 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-10-06 13:59 Kancelaria Artur Chanaj Joanna Martyniuk - Placha Modyfikacja SIWZ
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym, w zakresie terminu składania i otwarcia ofert zgodnie z załączonymi dokumentami.

Załącznik nr 1 do mo [...].pdf

Załącznik nr 1 do mo [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Modyfikacja nr 1.pdf

2020-10-01 11:38 Kancelaria Artur Chanaj Joanna Martyniuk - Placha Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 7850