Proceeding: ZP/13/2020 Dostawa oprogramowania na kierunek Logistyka, urządzeń, monitorów wielkoformatowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zamówienia Publiczne
Akademia Pomorska w Słupsku
Deadlines:
Published : 28-07-2020 22:48:00
Placing offers : 07-09-2020 10:00:00
Offers opening : 07-09-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 225.98 2020-07-28 22:48:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 494.61 2020-07-28 22:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 204.5 2020-07-28 22:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - JEDZ.doc doc 276 2020-07-28 22:48:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia, formularz oferty dla Wykonawcy.xlsx xlsx 482.48 2020-07-28 22:48:00 Proceeding
Załącznik nr 4.1 - Projekt umowy dla cz. 1-4.pdf pdf 350.43 2020-07-28 22:48:00 Proceeding
Załącznik nr 4.2 - Projekt umowy dla cz. 5.pdf pdf 330.43 2020-07-28 22:48:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 130.7 2020-07-28 22:48:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące uiszczania podatków, opłat, składek.docx docx 131.64 2020-07-28 22:48:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.docx docx 131.43 2020-07-28 22:48:00 Proceeding
Załącznik nr 4.2 - Projekt umowy dla cz. 5 - Aktualna wersja.pdf pdf 331.37 2020-08-22 12:27:03 Public message
Załącznik nr 4.1 - Projekt umowy dla cz. 1-4 - Aktualna wersja.pdf pdf 350.8 2020-08-22 12:27:03 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 90.69 2020-08-22 12:27:03 Public message
Zmiana SIWZ.pdf pdf 679.55 2020-08-22 12:27:03 Public message
Zapytania do SIWZ, wyjaśnienia Zamawiającego.pdf pdf 361.87 2020-08-26 13:54:12 Public message
ZP_13_2020_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 839.85 2020-09-07 14:29:37 Public message
informacja o wyborze oferty05112020.pdf pdf 1080.98 2020-11-05 16:52:36 Public message

Announcements

2020-11-05 16:52 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze oferty / odrzuceniu oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2020-09-07 14:29 Zamówienia Publiczne ZP_13_2020_Informacja z otwarcia ofert

ZP_13_2020_Informacj [...].pdf

2020-08-26 13:54 Zamówienia Publiczne Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy zapytania do SIWZ i wyjaśnienia Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt. "Dostawę oprogramowania na kierunek Logistyka, urządzeń, monitorów wielkoformatowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" (ZP/13/2020).

Z wyrazami szacunku,

Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk

Zapytania do SIWZ, w [...].pdf

2020-08-22 12:27 Zamówienia Publiczne Zmiana SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Załącznik nr 4.2 - P [...].pdf

Załącznik nr 4.1 - P [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana SIWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 948