Proceeding: SMP.ZIT.2710.1.2020 ,,Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Grupy Zakupowej Gmin Metropolii Poznańskiej na okres od 01.01.2021 do 31.12.2022"

Aleksandra Adamska Enmedia
Metropolia Poznań
Deadlines:
Published : 31-07-2020 09:32:00
Placing offers : 29-09-2020 10:00:00
Offers opening : 29-09-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu nr 2020-OJS147-360941-pl.pdf pdf 193.82 2020-07-31 09:32:00 Proceeding
SIWZ.docx docx 125.75 2020-07-31 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia nowy.xlsx xlsx 85.45 2020-07-31 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.docx docx 54.82 2020-07-31 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - kalkulator.xlsx xlsx 19.53 2020-07-31 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - jednolity europejski dokument zamówienia.doc doc 191.5 2020-07-31 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ-espd-request.xml xml 122.97 2020-07-31 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o przynależności, braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 29.35 2020-07-31 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenia Wykonawcy.docx docx 21.89 2020-07-31 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór zobowiązania do oddania zasobów.doc doc 37.5 2020-07-31 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SIWZ - wykaz wykonanych dostaw.doc doc 45 2020-07-31 09:35:08 Public message
Wyjaśnienia SIWZ 10.08.pdf pdf 399.73 2020-08-10 13:16:23 Public message
Wyjaśnienia SIWZ 18.08.2020.pdf pdf 133.47 2020-08-18 12:22:20 Public message
04 09 2020 - Zmiana terminu otwarcia ofert.rtf rtf 55.76 2020-09-04 12:22:00 Public message
04 09 2020 - SIWZ zmiana.docx docx 129.56 2020-09-04 12:22:00 Public message
04 09 2020 - Ogłoszenie o zmianie terminu.pdf pdf 106.03 2020-09-04 12:22:00 Public message
10 09 2020 ZMIANA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ!!!!.zip zip 177.54 2020-09-10 12:16:22 Public message
ZMIANA DRUGA 10 09 2020 - SIWZ.docx docx 127.61 2020-09-10 12:16:22 Public message
ZMIANA DRUGA 10 09 2020 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 66.99 2020-09-10 12:16:22 Public message
ZMIANA DRUGA 10 09 2020 - Pisma przewodnie.doc doc 28 2020-09-10 12:16:22 Public message
informacja z otwarcia ofert_gaz.pdf pdf 427.68 2020-09-29 13:50:46 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 163.72 2020-10-19 10:14:28 Public message
2020-OJS242-597166-pl-1 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 85.45 2020-12-11 09:20:48 Public message

Announcements

2020-12-11 09:20 Aleksandra Adamska Enmedia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

2020-OJS242-597166-p [...].pdf

2020-10-19 10:14 Aleksandra Adamska Enmedia Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2020-09-29 13:50 Aleksandra Adamska Enmedia Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2020-09-10 12:16 Aleksandra Adamska Enmedia DRUGA ZMIANA DOKUMENTACJI.

10 09 2020 ZMIANA ZA [...].zip

ZMIANA DRUGA 10 09 2 [...].docx

ZMIANA DRUGA 10 09 [...].pdf

ZMIANA DRUGA 10 09 [...].doc

2020-09-04 12:22 Aleksandra Adamska Enmedia Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert i publikuje Ogłoszenie o zmianie, SIWZ zmiana oraz pismo o zmianie.

04 09 2020 - Zmiana [...].rtf

04 09 2020 - SIWZ zm [...].docx

04 09 2020 - Ogłosze [...].pdf

2020-08-18 12:22 Aleksandra Adamska Enmedia W związku z otrzymaniem zapytań do SIWZ Zamawiający publikuje wyjaśnienia.
Dominika Błażejak.

Wyjaśnienia SIWZ 18. [...].pdf

2020-08-10 13:16 Aleksandra Adamska Enmedia W związku z otrzymaniem zapytań do SIWZ Zamawiający publikuje wyjaśnienia.
Dominika Błażejak.

Wyjaśnienia SIWZ 10. [...].pdf

2020-07-31 09:35 Aleksandra Adamska Enmedia Załącznik nr 8

Załącznik nr 8 do SI [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1009