Proceeding: WZP.271-59/20 Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 470 z drogą powiatową nr 4327P w m. Skarszew wraz z utwardzeniem dojścia do przejścia dla pieszych kostką brukową.

Deadlines:
Posted : 27-07-2020 13:58:00
Placing offers: 11-08-2020 12:00:00
Opening offers : 11-08-2020 12:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
TER.zip zip 363.47 2020-07-27 13:58:00 Proceeding
Sygnalizacja_SOR.zip zip 10352.23 2020-07-27 13:58:00 Proceeding
SST.ZIP ZIP 4878.58 2020-07-27 13:58:00 Proceeding
Opinie_zatwierdzenie.zip zip 775.72 2020-07-27 13:58:00 Proceeding
Elektryka.zip zip 5557.34 2020-07-27 13:58:00 Proceeding
SIWZ DW470 sygn.pdf pdf 609.43 2020-07-27 13:58:00 Proceeding
ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 156.64 2020-07-27 13:58:00 Proceeding
Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 281.81 2020-07-27 13:58:00 Proceeding
ogłoszenie OZU.pdf pdf 104.77 2020-09-02 08:26:24 Public message
informacja ONO.pdf pdf 298.49 2020-08-14 13:19:42 Public message
zestawienie ofert.pdf pdf 296.12 2020-08-11 12:31:00 Public message

Announcements

2020-09-02 08:26 Jerzy Misiołek ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie OZU.pdf

2020-08-14 13:19 Jerzy Misiołek Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja ONO.pdf

2020-08-11 12:31 Zamówienia Publiczne zestawienie ofert

zestawienie ofert.pd [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 332