Proceeding: WZP.271-57/20 Wykonanie tymczasowej drogi objazdowej dla odcinka DW 178 Wałcz – Oborniki od km 30+670 do km 30+850 będącego w stanie awaryjnym

Deadlines:
Posted : 22-07-2020 13:44:00
Placing offers: 10-08-2020 11:00:00
Opening offers : 10-08-2020 11:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
druki pomocnicze.docx docx 74.86 2020-07-22 13:44:00 Proceeding
WZORY_PROTOKOLY.ZIP ZIP 36.71 2020-07-22 13:44:00 Proceeding
TER pliki pomocnicze.zip zip 85.21 2020-07-22 13:44:00 Proceeding
dok TOM_III_pdf.zip zip 67327.08 2020-07-22 13:44:00 Proceeding
dok TOM_II_pdf.zip zip 13502.99 2020-07-22 13:44:00 Proceeding
dok TOM_I_pdf.zip zip 15806.33 2020-07-22 13:44:00 Proceeding
dok SST_pdf.zip zip 2669.26 2020-07-22 13:44:00 Proceeding
SIWZ 178.pdf pdf 653.38 2020-07-22 13:44:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 157.71 2020-07-22 13:44:00 Proceeding
Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 297.58 2020-07-22 13:44:00 Proceeding
ogłoszenie OZU.pdf pdf 104.81 2020-09-01 13:46:04 Public message
informacja ONO.pdf pdf 298.88 2020-08-14 13:05:23 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 65.27 2020-08-10 10:55:21 Public message
zestaw ofert DW178.pdf pdf 296.37 2020-08-10 11:30:47 Public message
informacja o plikach pomocniczych.pdf pdf 284.76 2020-08-05 11:56:41 Public message
popr pliki pomocnicze.zip zip 82.36 2020-08-05 11:56:41 Public message
modyfikacja SIWZ.zip zip 496.9 2020-07-30 13:25:13 Public message

Announcements

2020-09-01 13:46 Jerzy Misiołek ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie OZU.pdf

2020-08-14 13:05 Jerzy Misiołek Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja ONO.pdf

2020-08-10 11:30 Zamówienia Publiczne zestawienie ofert

zestaw ofert DW178.p [...].pdf

2020-08-10 10:55 Zamówienia Publiczne zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-08-05 11:56 Jerzy Misiołek Informacja o plikach pomocniczych

informacja o plikach [...].pdf

popr pliki pomocnicz [...].zip

2020-07-30 13:25 Zamówienia Publiczne Modyfikacja SIWZ z dnia 30.07.2020

modyfikacja SIWZ.zip

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 563