Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 563366-N-2020 Dostawa implantów i materiałów ortopedycznych, użyczenia instrumentarium niezbędnego do wszczepiania implantów ortopedycznych oraz utrzymania depozytu implantów, dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Deadlines:
Published : 17-07-2020 11:27:00
Placing offers : 27-07-2020 12:00:00
Offers opening : 27-07-2020 12:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
251.7.20_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 129.05 2020-07-17 11:27:00 Proceeding
SZP.251.7.20_SIWZ.doc doc 200.5 2020-07-17 11:27:00 Proceeding
SZP.251.7.20_Załącznik nr 1 do SIWZ- Druk oferta.docx docx 21.23 2020-07-17 11:27:00 Proceeding
SZP.251.7.20_Załącznik nr 1A do SIWZ-Formularz cenowy.xls xls 144 2020-07-17 11:27:00 Proceeding
SZP.251.7.20_Załącznik nr 2 do SIWZ-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 17.45 2020-07-17 11:27:00 Proceeding
SZP.251.7.20_Załącznik nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ust. 1.docx docx 15.21 2020-07-17 11:27:00 Proceeding
SZP.251.7.20_Załącznik nr 4 do SIWZ-Wzór umowy.docx docx 28.29 2020-07-17 11:27:00 Proceeding
251.7.20_Pytania i odpowiedzi nr 1.doc doc 177 2020-07-23 11:32:55 Public message
251.7.20_Informacja z otwarcia ofert.xls xls 32 2020-07-27 12:42:58 Public message
SZP.251.7.20_Wynik na stronę i tablicę.doc doc 159.5 2020-08-06 11:22:56 Public message

Announcements

2020-08-06 11:22 Joanna Błażej Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam rozstrzygnięcie postępowania.


Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101
zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl


Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zozbrodnica.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu związanych z oszacowaniem wartości zamówienia oraz ewentualnym zawarciem i realizacją umowy o współpracy na podstawie. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) administrator przetwarza jedynie Państwa dane kontaktowe;
5) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
6) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 14 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnego źródła, tj. z Internetu;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.


Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona dla określonego adresata i zawiera informacje poufne chronione przez przepisy prawa. Jeśli wiadomość została przesłana omyłkowo, proszę zawiadomić o tym nadawcę poprzez wysłanie odpowiedzi na adres: zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl, a następnie skasować tę wiadomość z wszelkich komputerów. Jakiekolwiek kopiowanie ujawnianie lub wykorzystywanie treści tej wiadomości przez podmiot nieuprawniony jest zabronione.

This message with all its attachments is intended for the specified recipient and contains information that is confidential protected by provisions of law. If you have received it by mistake, please do let the sender know by reply at zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl, and then Delete this message from any computer. Any copying, disclosure or dissemination of its content by person or entity other than the intended recipient is prohibited.

SZP.251.7.20_Wynik n [...].doc

2020-07-27 12:42 Joanna Błażej Szanowni Państwo

Bardzo dziękuję Wykonawcom za przesłanie ofert.
W załączeniu przesyłam Informację z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101
zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

251.7.20_Informacja [...].xls

2020-07-23 11:32 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam Pytania i odpowiedzi do przedmiotowego postępowania. Ponadto informuję, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
tel. 56 668 91 20

251.7.20_Pytania i o [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 934