Proceeding: WZP.271-42/20 Długoterminowy najem samochodu osobowego

Deadlines:
Posted : 16-07-2020 18:12:00
Placing offers: 27-07-2020 12:00:00
Opening offers : 27-07-2020 12:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3 do SIWZ istotne post. umowy.pdf pdf 221.28 2020-07-16 18:12:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy.pdf pdf 226.83 2020-07-16 18:12:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Umowy.odt odt 6.33 2020-07-16 18:12:00 Proceeding
załącznik nr 1 do umowy.pdf pdf 289.35 2020-07-16 18:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Umowy.odt odt 6.23 2020-07-16 18:12:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 694.58 2020-07-16 18:12:00 Proceeding
oglo.pdf pdf 160.2 2020-07-16 18:12:00 Proceeding
Druki edytowalne.docx docx 40.21 2020-07-16 18:12:00 Proceeding
ONO.pdf pdf 295.49 2020-08-13 18:33:41 Public message
zestawienie ofert.pdf pdf 289.59 2020-07-27 12:17:08 Public message
odpowiedzi_23_07.pdf pdf 238.03 2020-07-23 11:54:55 Public message
odpowiedzi.pdf pdf 200.95 2020-07-22 10:04:38 Public message

Announcements

2020-08-13 18:33 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO.pdf

2020-07-27 12:17 Zamówienia Publiczne Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2020-07-23 11:54 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania - część 2

odpowiedzi_23_07.pdf

2020-07-22 10:04 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania

odpowiedzi.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 316