Proceeding: Z/40/PN/20 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 214 000 euro na dostawy materiałów szewnych - znak sprawy Z/40/PN/20

Jakub Smolarek
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 08-07-2020 13:46:00
Placing offers: 17-08-2020 12:30:00
Opening offers : 17-08-2020 13:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
OFERTA zalacznik nr 1.odt odt 14.52 2020-07-08 13:46:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 657.93 2020-07-08 13:46:00 Proceeding
Załącznik nr 2.xls xls 553 2020-07-08 13:46:00 Proceeding
UMOWA.pdf pdf 443.48 2020-07-08 13:46:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 432.26 2020-07-08 13:46:00 Proceeding
espd-request.zip zip 0.03 2020-07-08 13:46:00 Proceeding
oglosz o zmianie 07.08.pdf pdf 151.27 2020-08-07 09:34:41 Public message
Z40.pdf pdf 247.32 2020-08-03 11:07:16 Public message
Ogłoszenie Z40PN20.pdf pdf 305.63 2020-07-20 14:21:58 Public message
1572-20.pdf pdf 124.11 2020-07-13 14:04:12 Public message
Formularz oferty poprawiony.odt odt 15.44 2020-07-13 14:04:12 Public message

Announcements

2020-08-07 09:34 Alina Pieniak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

oglosz o zmianie 07. [...].pdf

2020-08-03 11:07 Alina Pieniak Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Z40.pdf

2020-07-20 14:21 Jakub Smolarek Ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie Z40PN20.p [...].pdf

2020-07-13 14:04 Jakub Smolarek Poprawiony formularz ofertowy.

1572-20.pdf

Formularz oferty pop [...].odt

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 628