Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/27/20 Dostawa hemostatyków do użytku miejscowego oraz staplerów skórnych na potrzeby Bloków Operacyjnych SPSK-2

Deadlines:
Published : 01-07-2020 14:47:00
Placing offers : 15-07-2020 09:00:00
Offers opening : 15-07-2020 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców.

........................................................................................................................................................................................................................
Z uwagi na wartość zamówienia (mniejszą niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy PZP), dopuszczalną formą składania oferty oraz oświadczenia z art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27, dalej „PZP”) pozostaje forma pisemna.

........................................................................................................................................................................................................................

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.220.27.20 SIWZ hemostatyki i staplery.doc doc 531 2020-07-01 14:47:00 Proceeding
ZP.220.27.20 Załącznik nr 2 Formularz cen jedn..xlsx xlsx 15.4 2020-07-01 14:47:00 Proceeding
ZP.220_27_20 zał. 4 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 13.59 2020-07-01 14:47:00 Proceeding
ZP_220_27_20 Ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 313.2 2020-07-01 14:47:00 Proceeding
ZP_220_27_20 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf rtf 157.11 2020-07-01 14:47:00 Proceeding
ZP_220_27_20 Zał. nr 1a do oferty - NOWE Oświadczenie dot. braku podst. do wykluczenia z postę.docx docx 20.83 2020-07-01 14:47:00 Proceeding
ZP_220_27_20- ZaŁ. nr 5 oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu.rtf rtf 125.5 2020-07-01 14:47:00 Proceeding
ZP_220_27_20 Załącznik nr 3 Wykaz dostaw.rtf rtf 56.64 2020-07-01 14:47:00 Proceeding
ZP_220_27_20_FO_zal 1b_osw_speln wart udz.rtf rtf 75.8 2020-07-01 14:47:00 Proceeding
ZP_220_27_20 Zmiana terminów.docx docx 154.6 2020-07-07 14:41:06 Public message
ZP_220_27_20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx docx 154.32 2020-07-07 14:41:06 Public message
ZP.220.27.20 Załącznik nr 2 Formularz cen jedn. modyfikacja zad 2.xlsx xlsx 13.68 2020-07-09 13:59:50 Public message
ZP_220_27_20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia x 2.docx docx 155.35 2020-07-09 13:59:50 Public message
WYJAŚNIENIE NR 1.docx docx 140.17 2020-07-09 13:59:50 Public message
ZP.220_27_20 zał. 4 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 13.55 2020-07-15 11:32:58 Public message
ZP.220.27.20 Informacja z otwarcia ofert.docx docx 33.58 2020-07-15 11:32:58 Public message
Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 28.07.2020 r.docx docx 144.55 2020-07-28 13:23:40 Public message

Announcements

2020-07-28 13:23 Wioletta Sybal Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania.

Rozstrzygnięcie pos [...].docx

2020-07-15 11:32 Wioletta Sybal INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 15.07.2020 . o godz. 09.30
oraz Oświadczenie nt. grupy kapitałowej

ZP.220_27_20 zał. 4 [...].docx

ZP.220.27.20 Inform [...].docx

2020-07-09 13:59 Wioletta Sybal Szanowni Państwo w załączeniu przekazuję Wyjaśnienie nr 1, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 09.07.2020 r. oraz Zmodyfikowany załącznik nr 2 (Formularz cen jednostkowych) dla zadania nr 2

ZP.220.27.20 Załączn [...].xlsx

ZP_220_27_20 Ogłosz [...].docx

WYJAŚNIENIE NR 1.doc [...].docx

2020-07-07 14:41 Wioletta Sybal ZMIANA TERMINÓW w postępowaniu oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 07.07.2020 r.

ZP_220_27_20 Zmiana [...].docx

ZP_220_27_20 Ogłosz [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 886