Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IM.271.28.2020.JP Przebudowa budynku USC – etap I; II i VI

Tomasz Witaszczyk
Urząd Miasta Zduńska Wola
Deadlines:
Published : 19-06-2020 10:01:00
Placing offers : 14-07-2020 10:00:00
Offers opening : 14-07-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ USC.docx docx 163.58 2020-06-19 10:01:00 Proceeding
Zał. 5 Dok. proj..zip zip 65622.69 2020-06-19 10:01:00 Proceeding
Zał. nr 1 do Umowy Klauzula.docx docx 19.62 2020-06-19 10:01:00 Proceeding
Załacznik nr 6 do SIWZ_Opis równoważności.docx docx 23.6 2020-06-19 10:01:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ _ Formularz oferowy oraz Załącznik nr 2 do SIWZ_oświadczenia.docx docx 23.61 2020-06-19 10:01:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 552092-N-2020 z dnia 2020-06-19 r..pdf pdf 153.44 2020-06-19 10:01:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ_oświadczenie Grupa Kapitałowa.docx docx 19.02 2020-06-19 10:01:00 Proceeding
Zał. 4 Wzór umowy USC.doc doc 268 2020-06-19 10:01:00 Proceeding
Wyjasnienia i zmiana SIWZ.pdf pdf 302.27 2020-07-02 12:55:11 Public message
Ogłoszenie nr 540117788-N-2020 z dnia 02-07-2020 r..pdf pdf 53.11 2020-07-02 12:55:11 Public message
Zmiana SIWZ.pdf pdf 243.34 2020-07-06 13:09:25 Public message
Zał. 3 do Zmiany Przedmiar robót-roboty sanitarne- etap II.pdf pdf 251.09 2020-07-06 13:09:25 Public message
Zał. 2 do Zmiany Decyzja zamienna 318.2020.pdf pdf 2426.91 2020-07-06 13:09:25 Public message
Zał. 1 do Zmiany Opis równoważności -USC_4.docx docx 111.31 2020-07-06 13:09:25 Public message
Ogłoszenie nr 540120157-N-2020.pdf pdf 74.33 2020-07-06 13:09:25 Public message
Informacja komisji z otwarcia ofert.pdf pdf 137.3 2020-07-14 12:55:58 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejPl.pdf pdf 263 2020-07-15 13:39:20 Public message

Announcements

2020-07-15 13:39 Tomasz Witaszczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa budynku USC – etap I; II i VI”.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-07-14 12:55 Tomasz Witaszczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja komisji z [...].pdf

2020-07-06 13:09 Tomasz Witaszczyk Uwaga Zmiana SIWZ

Zmiana SIWZ.pdf

Zał. 3 do Zmiany Prz [...].pdf

Zał. 2 do Zmiany Dec [...].pdf

Zał. 1 do Zmiany Opi [...].docx

Ogłoszenie nr 540120 [...].pdf

2020-07-02 12:55 Tomasz Witaszczyk Uwaga!
Wyjaśnienie i zmiana SIWZ

Wyjasnienia i zmiana [...].pdf

Ogłoszenie nr 540117 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1179