Proceeding: GPIR.271.1.12.2020 Remont, przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Skołyszyn

Grzegorz Szański
Gmina Skołyszyn
Deadlines:
Posted : 21-05-2020 12:00:00
Placing offers: 08-06-2020 13:00:00
Opening offers : 08-06-2020 13:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę łącznie 9 odcinków dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i bitumicznej o łącznej długości 1316 m. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni  z mieszanek mineralno - bitumicznych wraz z wykonaniem podbudowy oraz robotami towarzyszącymi.
W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia

Aktualna instrukcja składania oferty poprzez platformę zakupową dostępna jest pod adresem:

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Wykonawcy składają ofertę wraz z załącznikami i wszystkie dokumenty żądane w SIWZ w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Bogusław Kręcisz  Wójt Gminy Skołyszyn

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ - Remont, przebudowa dróg gminnych.pdf pdf 856.05 2020-05-21 12:00:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docx docx 30.4 2020-05-21 12:00:00 Proceeding
Zał.Nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o dysponowaniu.docx docx 18.68 2020-05-22 07:53:53 Proceeding
Zał.Nr 7 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 40 2020-05-22 07:53:53 Proceeding
Zał.Nr 6 do SIWZ - wykaz robót.doc doc 46 2020-05-22 07:53:53 Proceeding
Zał.Nr 5 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc doc 40 2020-05-22 07:53:53 Proceeding
Zał.Nr 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 40 2020-05-22 07:53:53 Proceeding
Zał.Nr 1a do SIWZ - Wykaz cen.xlsx xlsx 40.27 2020-05-22 07:53:53 Proceeding
Zał.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc doc 95.5 2020-05-22 07:53:53 Proceeding
Zał.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.doc doc 220.5 2020-05-21 12:00:00 Proceeding
Zał.Nr 3 do SIWZ - Dok. proj.-koszt..zip zip 15073.36 2020-05-21 12:00:00 Proceeding
Inf. o wyborze najk.oferty.pdf pdf 145.53 2020-06-12 11:35:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert - przetarg remont, przebudowa dróg.doc doc 34.5 2020-06-08 15:35:18 Public message
Modyfikacja SIWZ.docx docx 17.38 2020-06-04 08:01:56 Public message
Zał.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy - modyfikacja.doc doc 222 2020-06-04 08:01:56 Public message

Announcements

2020-06-12 11:35 Grzegorz Szański W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Inf. o wyborze najk. [...].pdf

2020-06-08 15:35 Grzegorz Szański W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].doc

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.
2020-06-04 08:01 Grzegorz Szański Zamawiający zamieszcza w załączeniu zmieniony opis techniczny drogi wewnętrznej Pniaki (Gajda) w Jabłonicy.

Modyfikacja SIWZ.doc [...].docx

Zał.Nr 2 do SIWZ - p [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 176