Proceeding: 4WOG-1200.2712.47.2020 ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

Deadlines:
Posted : 10-06-2020 11:19:00
Placing offers: 03-08-2020 09:00:00
Opening offers : 03-08-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja Przetargowa Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami.zip zip 1152.25 2020-06-10 11:19:00 Proceeding
informacja z otwarcia1.docx docx 119.75 2020-08-03 10:53:10 Public message
2020-OJS138-339459-pl.pdf pdf 73.08 2020-07-20 14:30:16 Public message
Załącznik nr 5 do SIWZ - formularz cenowy po modyfikacji.xlsx xlsx 33.51 2020-07-16 14:02:11 Public message
odpwoeidzi i przesunięcie terminu 2.docx docx 39.35 2020-07-16 13:59:43 Public message
2020-OJS128-313361-pl.pdf pdf 71.84 2020-07-07 09:43:03 Public message
Odpowiedzi na pytania .pdf pdf 2395.63 2020-07-02 14:38:21 Public message
Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz dostaw.docx docx 18.63 2020-07-02 14:38:21 Public message

Announcements

2020-08-03 10:53 Witold Kacy Informacja z otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania

informacja z otwarci [...].docx

2020-07-20 14:30 Witold Kacy Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2020-OJS138-339459-p [...].pdf

2020-07-16 14:02 Witold Kacy Załącznik nr 5 do SIWZ - formularz cenowy po modyfikacji

Załącznik nr 5 do SI [...].xlsx

2020-07-16 13:59 Witold Kacy Pytania oraz odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SIWZ

odpwoeidzi i przesun [...].docx

2020-07-07 09:43 Witold Kacy Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

2020-OJS128-313361-p [...].pdf

2020-07-02 14:38 Witold Kacy Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na: „Dostawa
Fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących”.

Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania i udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1:
Przesyłam pytania do postępowania.
Czy w poz. 2, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzeń równo-ważnych wyposażonych w korpus i podstawę z metalu i tworzywa?
Czy w poz. 2, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzeń równo-ważnych nie wymagających miarki maksymalnej ilości kartek?
Czy w poz. 132 i 133, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie urzą-dzeń równoważnych, łatwych do przenoszenia i tym samym nie wymaga uchwytów?
Czy w poz. 133, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie laminatorów ob-sługujących format A4 i A3?
Czy w poz. 254, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzeń rów-noważnych umożliwiających oprawę do 400 kartek i średnicy grzbietu 40mm?
Czy w poz. 255-256, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzeń równoważnych wyposażonych w ostrza ze stali węglowej o właściwościach nierdzewnych w warunkach biurowych?

Odpowiedź nr 1:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga posiadania przez Bindownicę metalowego korpusu i podstawy
Zgodnie z OPZ Zamawiający wymaga miarki maksymalnej ilości dziurkowanych kartek
Zgodnie z OPZ Zamawiający wymaga uchwytów pozwalających na łatwe przenoszenie
Zgodnie z OPZ Zamawiający wymaga laminatora przeznaczonego do formatu A4. Jeśli urządzenie obsługuje również format A3 to jest to tylko dodatkowa opcja.
Zgodnie z OPZ Zamawiający wymaga termobindownicy o możliwości oprawiania dokumentów o grubości do 600 kartek i średnicy grzbietu maksymalnie 60mm
Zgodnie z OPZ Zamawiający wymaga posiadania przez Trymery ostrzy ze stali nierdzewnej. Trymery będą używane w pomieszczeniach zamkniętych, można więc stwierdzić, że w warunkach biurowych.

Pytanie nr 2:
Czy dopuszczają Państwo przyjęcie referencji na 500. 000 zł - dostawa jednorazowa do Państwa Jednostki sprzed 4 lat - rok 2016.
Wówczas realizowaliśmy dla Państwa dostawę na ponad 500.000zł - referencje w załączniku.
W roku 2017 - dostawy do Państwa były podzielone na jednostki i 2 firmy realizowały je - stąd wartość referencji nie byłaby wystarczająca.
W latach 2018 - 2019 wartość jednorazowych dostaw nie opiewała również na taką kwotę wg wyników przetargów- rok temu zaś aukcji.
Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenia wniosku i możliwość uwzględnienia załączonych referencji .

Odpowiedź nr 2:
Zamawiający modyfikuje ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ poprzez nadanie nowego warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający modyfikuje zapis punktu 1.3 rozdziału V SIWZ poprzez nadanie mu nowego brzmienia „Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie zrealizował dostawę materiałów biurowych na kwotę min. 500.000,00 zł gross w ramach jednej umowy”.

Pytanie nr 3:
Czy zamawiający dopuszcza przyjęcie referencji dotyczących należytego wykonania dostaw artykułów biurowych realizowanych, np. przez rok trwania umowy w kwocie min
500 000 tys zł, a nie jak to napisano w wytycznych jednorazowo zrealizowanych dostaw na min. taką kwotę ?
4WOG jako nieliczni dokonują przetargu/zapytań dla zakupu jednorazowego, pomimo tego przez ostatnie lata suma zakupów danych artykułów, nawet u Państwa nie opiewała na taką kwotę.
Bardzo proszę o dopuszczenie referencji za pełne okresy realizacji dostaw art. biurowych danych przetargów, a nie dostawy jednorazowej.
Z pewnością wpłynie to pozytywnie na przebieg postępowania z racji uczestnictwa większej ilości wykonawców i większej konkurencji wśród nich. A co za tym idzie na ostateczną cenę zakupu przez Państwa.

Odpowiedź nr 3:
Zamawiający modyfikuje ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ poprzez nadanie nowego warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający modyfikuje zapis punktu 1.3 rozdziału V SIWZ poprzez nadanie mu nowego brzmienia „Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie zrealizował dostawę materiałów biurowych na kwotę min. 500.000,00 zł gross w ramach jednej umowy”.

Pytanie nr 4:
Mam zapytanie w temacie oleaty rozmiar 90 szer , czy to jest rozmiar 45 x 2 cz też 90 x 2 ?
Kiedyś dostarczaliśmy towar do jednostki wojskowej w Bielsku Białej i tam jako oleaty dostarczaliśmy folię samoprzylepną, czy to rozwiązanie było by również dobrym rozwiązaniem dla państwa?

Odpowiedź nr 4:
Zapis w specyfikacji wskazują, że jedna rolka danej oleaty ma mieć szerokość np. (np. bo w zależności od pozycji w specyfikacji) minimum 90 cm i takiej szerokości Zamawiający oczekuje zgodnie z innymi zapisami w specyfikacji (brak wymogu samoprzylepnej).

Pytanie nr 5:
Załącznik nr 7 mając zawierać wykaz dostaw, zawiera Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

Odpowiedź nr 5:
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 7 do SIWZ.

W związku z modyfikacją warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 20 lipca 2020 r. na godzinę 09:00. Jednocześnie przesuwa termin otwarcia ofert na dzień 20 lipca 2020 r. na godzinę 10:00

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Załącznik nr 7 do SI [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 850