Proceeding: wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla budowy oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych ulicy Gdańskiej w Przejazdowie (etap I) oraz (etap II)

Michał Waga
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Department: Referat Gospodarki Komunalnej
Deadlines:
Posted : 18-05-2020 08:40:00
Placing offers: 25-05-2020 09:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie  dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla  budowy oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych.
I.    Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo
II.    Przedmiot  zamówienia:
1.   Przedmiot zamówienia z podziałem na zadania:

a)    Określenie przedmiotu zamówienia na zadania nr 1:

Projekt techniczny przebudowy oświetlenia drogowego ulicy Gdańskiej w Przejazdowie (etap I),

b)   Określenie przedmiotu zamówienia na zadania nr 2:

Projekt techniczny przebudowy oświetlenia drogowego ulicy Gdańskiej w Przejazdowie (etap II),

2.    Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, na każde zadanie osobno.
3.    Opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego zapytania ofertowego z podziałem na zadania stanowi załączniki od nr 1 do 2.
4.    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w  projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
III.    Termin realizacji zamówienia

zadanie nr 1: 3 m-cy od dnia podpisania umowy.

zadanie nr 2: do 16.12.2020r..
IV.    Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena – 100%
V.    Sposób przygotowania oferty:
1.    Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
2.    Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.

2.    Do oferty dołączyć : kopie aktualnych uprawnień budowlanych projektanta, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

3.    Do oferty dołożyć: wykaz usług związanych z wykonywaniem sieciowych projektów oświetlenia drogowego, które zrealizował Wykonawca w okresie 3 lat przed upływem terminu składnia ofert – co najmniej 3 projektów, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7.

Zamawiający zastrzega sobie  możliwość zażądania dowodów, że w/w usługi zostały wykonane należycie, w umówionym terminie, (t.j. referencje, protokół odbioru, itp.).
4.    Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
VI.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1.        Ofertę należy złożyć wyłącznie za pomocą Platformy Zakupowej Open Nexus.

2.    Termin składania ofert – do 25.05.2020r. do godz. 9:00.

3.    Oferty złożone w inny sposób lub po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
VII.    Informacje dodatkowe:
1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3.    W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
6.    Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843.).

VIII.    Osoba uprawniona do kontaktów:

Michał Waga   tel. 58 692 94 82

e-mail: mwaga@pruszczgdanski.pl

 

Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,

Zał. nr 2 – opis przedmiotu zamówienia,

Zał. nr 3 – mapa poglądowa,

Zał. nr 4 – mapa poglądowa,

Zał. nr 5 – formularz oferty,

Zał. nr 6 – projekt umowy,

Zał. nr 7 – wykaz usług.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
3_mapa (etap I).pdf pdf 288.79 2020-05-18 08:40:00 Proceeding
2_Projekt techniczny przebudowy oświetlenia drogowego ulicy Gdańskiej w Przejazdowie (etapII).pdf pdf 186.49 2020-05-18 08:40:00 Proceeding
1_Projekt techniczny przebudowy oświetlenia drogowego ulicy Gdańskiej w Przejazdowie (etapI).pdf pdf 184 2020-05-18 08:40:00 Proceeding
zapytanie.pdf pdf 454.25 2020-05-18 08:40:00 Proceeding
7_wykaz usług.docx docx 16.91 2020-05-18 08:40:00 Proceeding
6_PROJEKT UMOWY.pdf pdf 165.87 2020-05-18 08:40:00 Proceeding
5_formularz ofert.odt odt 12.76 2020-05-18 08:40:00 Proceeding
4_mapa (etap II).pdf pdf 162.96 2020-05-18 08:40:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 etap I komplet 1 pc. Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Zakątek 1
83-000, Juszkowo
(0)
2 etap II komplet 1 pc. Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Zakątek 1
83-000, Juszkowo
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 97

Send a message to buyer