Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/13/20 Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby Pracowni Cytogenetyki i Mikrobiologii SPSK-2

Deadlines:
Published : 10-04-2020 22:49:00
Placing offers : 14-05-2020 09:00:00
Offers opening : 14-05-2020 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.220.13.20 Formularz cen jednostkowych.xlsx xlsx 49.98 2020-04-10 22:49:00 Proceeding
ZP.220.13.20 Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 17.92 2020-04-10 22:49:00 Proceeding
ZP.220.13.20 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 13.7 2020-04-10 22:49:00 Proceeding
ZP_220_13_20 JEDZ espd-request.xml xml 145.4 2020-04-10 22:49:00 Proceeding
ZP_220_13_20 Ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 150.96 2020-04-10 22:49:00 Proceeding
ZP_220_13_20 Zał. _udost zasobow.rtf rtf 56.91 2020-04-10 22:49:00 Proceeding
ZP_220_13_20 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf rtf 147.29 2020-04-10 22:49:00 Proceeding
ZP_220_13_20- ZaŁ. nr 2 oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu.rtf rtf 130.05 2020-04-10 22:49:00 Proceeding
ZP_220_13_20 Załącznik nr 3 Wykaz dostaw.rtf rtf 55.54 2020-04-10 22:49:00 Proceeding
ZP_220_13_20_SIWZ odczynniki.rtf rtf 7078.49 2020-04-10 22:49:00 Proceeding
WYJAŚNIENIE NR 1.docx docx 136.35 2020-04-20 15:02:28 Public message
WYJAŚNIENIE NR 2.docx docx 141.77 2020-05-05 10:39:27 Public message
ZP.220.13.20 Informacja z otwarcia ofert.docx docx 33.41 2020-05-14 14:27:27 Public message
ZP.220.13.20 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 13.7 2020-05-14 14:27:27 Public message
Unieważnienie zadań nr 1,2, 6,9,10 z dnia 02.07.2020 r.docx docx 141.56 2020-07-02 12:43:39 Public message
Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 02. 07.2020 r.docx docx 148.68 2020-07-02 12:43:39 Public message

Announcements

2020-07-02 12:43 Wioletta Sybal Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 02.07.2020 r. oraz
Unieważnienie zadań nr 1,2, 6,9,10 z dnia 02.07.2020 r.

Unieważnienie zadań [...].docx

Rozstrzygnięcie pos [...].docx

2020-05-14 14:27 Wioletta Sybal INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 14.05.2020 r. godz. 09.30
wraz z oświadczeniem nt. grupy kapitałowej

ZP.220.13.20 Inform [...].docx

ZP.220.13.20 Oświadc [...].docx

2020-05-05 10:39 Wioletta Sybal WYJAŚNIENIE NR 2

WYJAŚNIENIE NR 2.doc [...].docx

2020-04-20 15:02 Wioletta Sybal WYJAŚNIENIE NR 1

WYJAŚNIENIE NR 1.doc [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1243