Proceeding: ZP/38/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dział Zamówień Publicznych
Gdański Uniwersytet Medyczny
Deadlines:
Published : 31-03-2020 12:13:00
Placing offers : 15-04-2020 09:00:00
Offers opening : 15-04-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ-38-2020.doc doc 464.5 2020-03-31 12:13:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 411.13 2020-03-31 12:13:00 Proceeding
zał. 3-pakiet 1.docx docx 488.06 2020-03-31 12:13:00 Proceeding
zał. 3-pakiet 2.doc doc 109 2020-03-31 12:13:00 Proceeding
zał. 3-pakiet 3.doc doc 135 2020-03-31 12:13:00 Proceeding
zał. 3-pakiet 4.doc doc 100.5 2020-03-31 12:13:00 Proceeding
Załącznik 1 i 1.1.doc doc 91.5 2020-03-31 12:13:00 Proceeding
Załącznik 2 - oświadczenie brak podstaw wykluczenia.doc doc 72 2020-03-31 12:13:00 Proceeding
Załącznik 4 - projekt umowy.doc doc 125.5 2020-03-31 12:13:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie terminu.pdf pdf 196.89 2020-04-03 14:21:24 Proceeding
przesuniecie terminu otwarcia-1.docx docx 167.99 2020-04-03 14:21:34 Proceeding
1._Pytania_i_odpowiedzi-08.04.2020.doc doc 202.5 2020-04-08 12:38:46 Proceeding
zał. 3-pakiet 4- modyfikacja 08.04.doc doc 101.5 2020-04-08 12:38:53 Proceeding
zał. 3-pakiet 2- modyfikacja 08.04.2020.doc doc 109.5 2020-04-09 09:27:31 Proceeding
zestawienie złożonych ofert.xls xls 38.5 2020-04-15 13:24:38 Public message
oświadczenie-grupa kapitałowa.docx docx 13.37 2020-04-17 14:20:19 Public message
zestawienie złożonych ofert-2.xls xls 28 2020-04-29 10:00:40 Public message
wyniki.docx docx 171.87 2020-05-06 15:01:39 Public message
sprostowanie wyników- poprawienie omyłki pisarskiej.docx docx 489.66 2020-05-26 11:08:53 Public message

Announcements

2020-05-26 11:08 Paulina Kowalska Sprostowanie wyników- poprawienie omyłki pisarskiej

sprostowanie wyników [...].docx

2020-05-06 15:01 Paulina Kowalska Zawiadomienie o wyborze oferty

wyniki.docx

2020-04-29 10:00 Paulina Kowalska Zamawiający uzupełnia informacje z otwarcia ofert o kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

zestawienie złożonyc [...].xls

2020-04-17 14:20 Dział Zamówień Publicznych Oświadczenie grupa kapitałowa

oświadczenie-grupa k [...].docx

2020-04-15 13:24 Dział Zamówień Publicznych Zestawienie złożonych ofert

zestawienie złożonyc [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 760