Proceeding: DP/371/34/20 Sukcesywne dostawy oleju napędowego przeznaczonego do celów grzewczych dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Wojciech Bereszko
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Posted : 16-03-2020 14:39:00
Placing offers: 27-03-2020 11:30:00
Opening offers : 27-03-2020 12:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zał. 2 - oświadczenie brak podstaw do wykluczenia.doc doc 47.5 2020-03-16 14:39:00 Proceeding
SKM_C25820031615350.pdf pdf 398.95 2020-03-16 14:39:00 Proceeding
SIWZ olej.docx docx 121.6 2020-03-16 14:39:00 Proceeding
oświadczenie o rodo.docx docx 18.09 2020-03-16 14:39:00 Proceeding
ogloszenie.docx docx 27.36 2020-03-16 14:39:00 Proceeding
Oferta - zał. 1.DOC DOC 61 2020-03-16 14:39:00 Proceeding
zmiana.docx docx 15.92 2020-03-16 14:39:00 Proceeding
zał. 3 - oświadczenie - gr. kapitałowa.doc doc 30 2020-03-16 14:39:00 Proceeding
wybor olej (1).pdf pdf 536.85 2020-03-31 10:04:18 Public message
otwarcie(1).pdf pdf 604.5 2020-03-27 13:46:23 Public message

Announcements

2020-03-31 10:04 Wojciech Bereszko Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

wybor olej (1).pdf

2020-03-27 13:46 Wojciech Bereszko Informacja o złożonych ofertach

otwarcie(1).pdf

2020-03-27 11:01 Wojciech Bereszko Szanowni Państwo, zgodnie z obietnicą, poniżej link. Zapraszamy do udziału w jawnej sesji otwarcia ofert.
https://us04web.zoom.us/j/271060920?pwd=L3JvaXBtUGN5Ny9aRG5MaDdQN3hnUT09
2020-03-24 11:31 Wojciech Bereszko Informacja o zapewnieniu jawnego otwarcia ofert

Szanowni Państwo,

Z uwagi na panującą w kraju niestandardową sytuację, informujemy, że budynki Uniwersytetu Szczecińskiego objęte są ograniczeniami dostępu dla osób nie będących pracownikami Uczelni.

Z uwagi na powyższe, obowiązek zapewnienia jawności czynności otwarcia ofert realizowany będzie przy użyciu narzędzi informatycznych. Korzystać będziemy z aplikacji TEAMS oraz ZOOM.

W dniu wyznaczonym jako dzień składania i otwarcia ofert Zamawiający w publicznej wiadomości poda link do odpowiedniej strony, na której będzie się odbywało otwarcie ofert.

Korzystanie z systemu nie wymaga od Państwa pobierania jakichkolwiek aplikacji.

Liczymy na zrozumienie z Państwa strony.

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 138

Send a message to buyer