Proceeding: WB/P/1/U/2 Opracowanie ekspertyzy technicznej dla zadania inwestycyjnego 11715 pn. „Przebudowa budynku portu lotniczego – budynek 106 w Nowym Glinniku”.

Deadlines:
Posted : 04-02-2020 11:46:00
Placing offers: 14-02-2020 10:00:00
Tryb: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Kind: Service

Requirements and specifications

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej 30 000,00 euro stosownie do postanowień wyrażonych w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu w oparciu o regulamin wewnętrzny Zamawiającego, z uwagi  na treść art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 1986). Postępowanie jest jawne, prowadzone w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), zabezpieczonej przed otwarciem.  Koperta (opakowanie oferty) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:                                 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz

ul.  Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz

Na kopercie należy zamieścić również nazwę i adres zwrotny wykonawcy oraz oznakowanie:

oraz oznakowanie:

Oferta na Opracowanie ekspertyzy technicznej dla zadania inwestycyjnego 11715 pn. „Przebudowa budynku portu lotniczego – budynek 106 w Nowym Glinniku”.

z dopiskiem „Nie otwierać przed 14.02.2020 r., godz. 10:00” 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2 Umowa wraz załącznikami.zip zip 4377.54 2020-02-04 11:59:18 Proceeding
załącznik nr 1 Formularz oferty wraz załącznikami.zip zip 4096.21 2020-02-04 11:59:18 Proceeding
SIWZ art.4 pkt 8.pdf pdf 5417.12 2020-02-04 11:59:18 Proceeding
Ogłoszenie - zad. 11715.pdf pdf 969.48 2020-02-04 11:59:18 Proceeding
Zawiadomienie tablica.pdf pdf 484.14 2020-02-28 15:09:38 Public message
Zbiorcze Zestawienie Ofert.pdf pdf 216.91 2020-02-14 11:30:35 Public message
Ogłoszenie.pdf pdf 957.52 2020-02-13 11:36:38 Public message

Announcements

2020-02-28 15:09 Marzanna Pączkowska Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Zawiadomienie tablic [...].pdf

2020-02-14 11:30 Alicja Kopaczewska Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze Zestawienie [...].pdf

2020-02-13 11:36 Alicja Kopaczewska Ogłoszenie

Ogłoszenie.pdf

The number of page views - 376