Proceeding: NIiPP.271.5.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, z terenu Gminy Wronki.

Izabela Morawiec
Urząd Miasta i Gminy Wronki Department: Zamówienia publiczne
Deadlines:
Posted : 13-01-2020 13:46:07
Placing offers: 14-02-2020 10:00:00
Opening offers : 14-02-2020 12:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zalacznik nr 7_Wzor umowy.doc doc 138.5 2020-01-13 13:52:09 Proceeding
Zalacznik nr 6_OPZ.docx docx 44.2 2020-01-13 13:52:09 Proceeding
Zalacznik nr 5_Wykaz narzedzi.docx docx 13.68 2020-01-13 13:52:09 Proceeding
Zalacznik nr 4_Wykaz wykonanych uslug.docx docx 17.17 2020-01-13 13:52:09 Proceeding
Zalacznik nr 3_Oswiadczenie w sprawie grupy kapita.doc doc 47 2020-01-13 13:52:09 Proceeding
Zalacznik nr 2_ JEDZ w postaci pliku pdf i xml. wraz z instrukcją jego wypełnienia.7z 7z 1280.29 2020-01-13 13:52:09 Proceeding
Zalacznik nr 1_Formularz ofertowy.doc doc 102.5 2020-01-13 13:52:09 Proceeding
SIWZ_NIiPP.271.5.2020.pdf pdf 582.8 2020-01-13 13:52:09 Proceeding
Ogłoszenie opublikowane_2020-S 008-014174_13.01.2020.pdf pdf 186.38 2020-01-13 13:52:09 Proceeding
NIiPP.271.5.2020_Wybor oferty.pdf pdf 645.28 2020-02-26 12:43:33 Public message
NIiPP.271.5.2020_Informacja z otwarcia.pdf pdf 259.26 2020-02-14 13:05:27 Public message
Zalacznik nr 3_Oswiadczenie w sprawie grupy kapita.doc doc 47 2020-02-14 13:05:27 Public message
NIiPP.271.5.2020_Wyjasnienie nr 2.pdf pdf 851.35 2020-02-06 13:44:11 Public message
NIiPP.271.5.2020_Wyjasnienie i zmiana nr 1.pdf pdf 707.61 2020-01-31 10:14:45 Public message
Zalacznik nr 1_Formularz ofertowy_31.01.2020.doc doc 125.5 2020-01-31 10:14:45 Public message

Announcements

2020-02-26 12:43 Izabela Morawiec Wronki, dnia 26 lutego 2020 r.

NIiPP.271.5.2020


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, z terenu Gminy Wronki”

wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę - KONSORCJUM Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Trans-Kom Sp. z o. o. ul. Dąbrowskiego 290, 60-406 Poznań Partner Konsorcjum: Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód za kwotę w wysokości: 4.475.933,42 zł brutto.

Pełna treść INFORMACJI znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości.

NIiPP.271.5.2020_Wyb [...].pdf

2020-02-14 13:05 Izabela Morawiec Wronki, dnia 14 lutego 2020 r.

NIiPP.271.5.2020


Informacje z otwarcia ofert

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, z terenu Gminy Wronki.”.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu,

Pełna treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości.

NIiPP.271.5.2020_Inf [...].pdf

Zalacznik nr 3_Oswia [...].doc

2020-02-06 13:44 Izabela Morawiec Wyjaśnienie nr 2 do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, z terenu Gminy Wronki.”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w dniu 05.02.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pełna treść pisma znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości.

NIiPP.271.5.2020_Wyj [...].pdf

2020-01-31 10:14 Izabela Morawiec
Wyjaśnienie i zmiana nr 1 do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, z terenu Gminy Wronki.”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w dniu 27.01.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pełna treść pisma znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości.

NIiPP.271.5.2020_Wyj [...].pdf

Zalacznik nr 1_Formu [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 175