Proceeding: ZP/112/2019 Dostawa wraz z montażem mebli dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
Deadlines:
Posted : 14-10-2019 10:30:00
Placing offers: 14-11-2019 09:00:00
Opening offers : 14-11-2019 09:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zał 5 -proj umowy.doc doc 139 2019-10-14 10:30:00 Proceeding
zał 4 - formularz rzeczowo-cenowy.doc doc 67.5 2019-10-14 10:30:00 Proceeding
zał 3 - opis przedmiotu zamówienia, rysunki.zip zip 2445.5 2019-10-14 10:30:00 Proceeding
zał 2 -JEDZ.doc doc 183.5 2019-10-14 10:30:00 Proceeding
zał 1 -formularz oferty .doc doc 104 2019-10-14 10:30:00 Proceeding
SIWZ 112.doc doc 392.5 2019-10-14 10:30:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 119.65 2019-10-14 10:30:00 Proceeding
Unieważnienie postępowania.docx docx 127.77 2019-11-18 10:30:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 380.15 2019-11-14 14:15:59 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 378.33 2019-10-31 09:12:38 Public message
Modyfikacja.docx docx 126.5 2019-10-28 11:20:09 Public message
Zmodyfikowana SIWZ 112 (1).doc doc 396 2019-10-28 11:23:37 Public message
Potwierdzenie wysłania ogłoszenia.pdf pdf 262.05 2019-10-28 11:24:53 Public message

Announcements

2019-11-18 10:30 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postęp [...].docx

2019-11-14 14:16 Dagmara Żukowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-10-31 09:13 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2019-10-28 11:25 Dagmara Żukowska Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja.docx

Zmodyfikowana SIWZ 1 [...].doc

Potwierdzenie wysłan [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 389

Send a message to buyer