Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej na sprzedaż i dostawy materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa - TI.261.11.2019

Deadlines:
Published : 30-08-2019 10:30:00
Placing offers : 03-10-2019 11:00:00
Offers opening : 03-10-2019 12:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie z siedzibą 42-202 Częstochowa, ul Jaskrowska 14/20 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na sprzedaż i dostawy materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa. 

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

 Postępowanieprowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - zwaną dalej „ustawą” - (tekst jednolity -Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1oraz art. 39 - 46 ustawy Pzp. Dokumentacja przetargowa ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowią komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 2019S 167-409693-pl.pdf pdf 127.71 2019-08-30 10:30:00 Proceeding
tom I - IDW.pdf pdf 609.65 2019-08-30 10:30:00 Proceeding
tom II - wzór umowy.pdf pdf 186.58 2019-08-30 10:30:00 Proceeding
tom III - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 43.45 2019-08-30 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ.docx docx 26.21 2019-08-30 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ (JEDZ).doc doc 184.5 2019-08-30 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf pdf 1160.41 2019-08-30 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf pdf 30.76 2019-08-30 10:30:00 Proceeding
11 informacja o wyborze oferty.pdf pdf 129.8 2019-10-21 14:30:09 Public message

Announcements

2019-10-21 14:32 Katarzyna Walenta W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

11 informacja o wybo [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 743