Proceeding: Doprojektowanie (w zakresie projektu wykonawczego) i budowa: Airport City Gdańsk Zespół budynków biurowo-usługowych z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową – etap I (budynek B I) położony przy ulicy Słowackiego w Gdańsku

Elżbieta Stangret
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy Division: Dział Personalny
Deadlines:
Posted : 09-08-2019 12:01:00
Placing offers: 26-09-2019 10:00:00
Opening offers : 26-09-2019 10:05:00
Kind: -

Requirements and specifications

Announcements

2019-10-14 09:14 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.

14.10.2019_wybór ofe [...].pdf

2019-09-26 12:21 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje informację z sesji otwarcia ofert.

informacja z sesji o [...].pdf

2019-09-18 10:46 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu oraz modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2_zmiania treści ogł [...].pdf

modyfikacja SIWZ z d [...].pdf

2019-09-11 14:47 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 151 do nr 203.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-09-04 15:00 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 52 do nr 150.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-09-02 15:05 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Modyfikacja SIWZ z d [...].pdf

ZAŁĄCZNIK nr 6 EDYT [...].doc

2019-08-30 15:05 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 17 do nr 51.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-08-29 10:24 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.

1_zmiana treści ogło [...].pdf

2019-08-28 12:30 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

MODYFIKACJA SIWZ z d [...].pdf

2019-08-26 15:32 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 1 do nr 16.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 2254

Send a message