Proceeding: Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku Zamek Książąt Pomorskich w Szczecin

Deadlines:
Posted : 18-07-2019 14:57:00
Placing offers: 26-07-2019 12:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w ramach szacowania wartości zamówienia na:

opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, o powierzchni użytkowej ca 19 341,64 m ²,położonego w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34.


Informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości i nie zostanie zakończone wyborem oferty. Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia w myśl artykułów 32-35 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
W celu zapewnienia rzetelności i transparentności procesu, Zamawiający zdecydował się na zastosowanie w tym celu platformy zakupowej. 

Ponadto informujemy, że: 

  • zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy szacowanie wartości odbywa się nie wcześniej niż 3 miesiące od planowanego postępowania; 
  • celem precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia, Zamawiający poza szacowaną wartością zamówienia zwraca się do Państwa również z serią pytań o szczegóły techniczne oraz warunki formalne dotyczące zamówienia; 
  • Zamawiający  poniżej załącza wstępny opis  zamówienia.  

OPIS ZADANIA:

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana ww. obiektu powinna zawierać:

 1. Ogólny opis techniczny obiektu zawierający funkcję obiektu, jego wyposażenie, zagospodarowanie terenu, tj. budynków towarzyszących, ogrodzeń, przyłączy, istniejącej infrastruktury technicznej,hydranty oraz szczegółowe opisy techniczne i rysunki,  zakresie architektonicznym. Należy wykonać tabelaryczne zestawienie powierzchni użytkowej poszczególnych pomieszczeń. 

 2. Dokumentację w zakresie architektoniczno-budowlanym, która powinna zawierać:
 Opis techniczny obiektu zawierający rodzaj konstrukcji budynku, użytych materiałów,szczegółów rozwiązań architektonicznych w oparciu o dane niezbędne do stwierdzenia zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, zależne od przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego,sposobu magazynowania lub składowania, występujących w obiekcie budowlanym zagrożeń pożarowych oraz warunków technicznych obiektu budowlanego. 

 1)  Plan sytuacyjny – zagospodarowanie działki w skali 1:500 na mapie zasadniczej do celów opiniodawczych.
 2)  Zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:100.
           w tym: 
         a) wymiarowanie pomieszczeń z opisem funkcji oraz grubości przegród  z opisem  materiałów ( ścian i stropów);  
         b) szczegółowa inwentaryzacja  dróg i wyjść ewakuacyjnych; 
         c) szczegóły klatek schodowych z opisem materiałów. 

3)  Zwymiarowane rzut więźby dachowej skali 1:100, 
4)  Zwymiarowany rzut dachu w skali 1:100,
5)  Zwymiarowane przekroje budynku w miejscach charakterystycznych (takich jak klatki schodowe,obszar poza klatką                schodową i w innych istotnie różniących się od siebie miejscach, np. w szerokości budynku, wysokości kondygnacji, kształcie       dachu). 
6)   Ogólne rzuty  elewacji  w tym dokumentacja fotograficzna.
7)  Charakterystyczne detale – w formie dokumentacji fotograficznej.
8)  Umiejscowienie na wszystkich rzutach przewodów kominowych oraz uwidocznienie miejsca ich podłączenia w                        pomieszczeniach. 
9)  Inwentaryzacja przewodów kominowych. Zamawiający posiada aktualną inwentaryzację przewodów kominowych, którą          przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy. 
10)  Inwentaryzacja stolarki drzwiowej i ślusarki okiennej w zakresie odporności ogniowej przegród budowlanych.
11) Zwymiarowane rzuty, przekroje oraz rysunki elewacji w skali 1:100 z podaniem wysokości poszczególnych elementów             budynku m. in. wieże, kalenice, ogniomury, elementy architektoniczne.

 3.    Inwentaryzacja sieci: 

      a)   Inwentaryzacja instalacji  wody zimnej w zakresie istotnym dla ochrony p-poż., 
      b)   Instalacje elektryczne głównych urządzeń zasilających i sygnalizacyjnych  z zakresu p-poż.,
      c)    Inwentaryzacja wentylacji w zakresie istotnym dla ochrony p-poż., 

4. Dokumentację należy dostarczyć w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.
     Pliki w formie elektronicznej zapisane powinny być w formacie PDF, oraz DWG.
5.   Inwentaryzacja powinna być opracowana zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, a w szczególności z:
 1)  ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017, poz. 1332 wraz z późniejszymi zmianami), oraz innymi              aktami wykonawczymi do tej ustawy,
 2)  normą PN-ISO 9836:1997.

Zamawiający wymaga:

  - warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT; 

 - termin realizacji: 90 dni od daty podpisania umowy.
 
-gwarancja: 24 miesiące, liczona od daty podpisania protokołu odbioru, wypełnienia bez zastrzeżeń zobowiązań umownych           Wykonawcy. 

-  ważną polisę OC potwierdzającą ubezpieczenie Zleceniobiorcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej          w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 1 000 000 zł. 

-   poświadczenie, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 1 pracę- inwentaryzacje architektoniczo-budowlaną               obiektu o powierzchni użytkowej min. 5 000 m².
- harmonogram realizacji prac.

Kryterium:   

a)  cena – 70%  

b)  doświadczenie wykonawcy – 30%   

ZAŁĄCZNIKI: 

1.   Plan sytuacyjny Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 

Zamawiający posiada dokumentacje techniczną z przeprowadzonych inwestycji realizowanych w skrzydle północnym, wschodnim i zachodnim.   

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na obiekcie (Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie), która odbędzie się w  dniu 24.07.2019 r. o godzinie 10:00. 

 W czasie wizji lokalnej będzie możliwość wglądu do dokumentacji technicznej. 

 Data rozpoczęcia: 24.07.2019. godzina 10:00 pokój 305 b, IIIp. wejście A skrzydła wschodniego ZKP.  
Zakończenie przyjmowania ofert: 26.07.2019 r. godzina 12:00.

UWAGA:
 Informujemy, iż niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze zapytanie w zakresie szacowania ceny może skutkować:  zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 
zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub
  zawarcia umowy, której przedmiot został określony w niniejszym zapytaniu.

 
 W przypadku pytań:
 -merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"
 - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.    

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
ZAŁĄCZNIK NR 1.pdf pdf 1296.41 2019-07-18 14:57:00 Dział Inwesytcji Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku Zamek Książąt Pomorskich w Szczecin Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku Zamek Książąt Pomorskich w Szczecin 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2721 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Doświadczenie Wykonawcy 30% Poświadczenie, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 1 pracę- inwentaryzację architektoniczo-budowlaną obiektu o powierzchni użytkowej min. 5 000 m² - proszę potwierdzić wpisując potwierdzam oraz załączyć poświadczenie. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
3 Warunki płatności: - 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT- proszę potwierdzić wpisując potwierdzam (0)
4 Gwarancja - 24 miesiące, liczona od daty podpisania protokołu odbioru, wypełnienia bez zastrzeżeń zobowiązań umownych Wykonawcy - proszę potwierdzić wpisując potwierdzam (0)
5 Ubezpieczenie - Ważna polisa OC potwierdzającą ubezpieczenie Zleceniobiorcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 1 000 000 zł - proszę potwierdzić wpisując potwierdzam (0)
6 Termin realizacji: - 90 dni od daty podpisania umowy- - proszę potwierdzić wpisując potwierdzam (0)
7 Harmonogram realizacji prac - Proszę załączyć harmonogram (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 426

Send a message