Proceeding: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do Hotelu Gold oraz hali sportowej w ul. Sportowej w Dębicy.

Deadlines:
Published : 19-02-2019 14:51:00
Placing offers : 08-03-2019 10:00:00
Offers opening : 08-03-2019 10:05:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do Hotelu Gold oraz hali sportowej w ul. Sportowej w Dębicy".

Termin składania ofert do dnia: 08.03.2019 r. do godz. 10:00.

Kryteria oceny ofert: cena 100%

Ogłoszenie oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udostępniono do pobrania poniżej.

Załączniki, wymagane aby oferta elektroniczna była kompletna:

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

b) Oświadczenie Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

c) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

d) Dokument potwierdzający wniesienie wadium (skan) – wymagany w przypadku form wniesienia wadium innych niż pieniądz.

Brak w/w załączników w ofercie elektronicznej będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Oferty i dokumenty złożone inną drogą niż na Platformie Zakupowej zostaną odrzucone.


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_ks_Sportowa.pdf pdf 1005.55 2019-02-19 14:51:00 Proceeding
Zakres zadania.pdf pdf 688.94 2019-02-19 14:51:00 Proceeding
SIWZ_ks_Sportowa.pdf pdf 18240.68 2019-02-19 14:51:00 Proceeding
DOKUMENTACJA.zip zip 15980.5 2019-02-19 14:51:00 Proceeding
Załączniki w formie edytowalnej - Etap I.odt odt 24.61 2019-02-19 14:51:00 Proceeding
Regulamin_udz._zam._zwizanych_z_dz._sektorow_2018.11.22.pdf pdf 17317.55 2019-02-19 14:51:00 Proceeding
raport-uproszczony-198099.pdf pdf 65.17 2019-03-08 10:06:39 Public message
inf_wyb_pub.pdf pdf 376.61 2019-03-22 08:18:58 Public message

Announcements

2019-03-22 08:19 Monika Stec Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

inf_wyb_pub.pdf

2019-03-08 10:07 Monika Stec Zamawiający udostępnia raport wygenerowany na stronie Platformy Zakupowej, zawierający wykaz złożonych ofert.

raport-uproszczony-1 [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do Hotelu Gold oraz hali sportowej w ul. Sportowej w Dębicy. Należy wpisać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz dołączyć skan wymaganych dokumentów zgodnie z SIWZ. 1 building work Wodociągi Dębickie Sp. z o.o
Kosynierów Racławickich 35
39-200, Dębica
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4723 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 447