Postępowanie: TZ/06/PK/2018 dokumentacja projektowa i kosztorysowa budowy parkingu i przebudowy zjazdu z drogi gminnej przy cmentarzu komunalnym Nr 3 przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy

Terminy:
Składanie ofert: 23-02-2018 12:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy parkingu i przebudowy zjazdu z drogi gminnej przy cmentarzu komunalnym Nr 3 przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy na działkach o nr ewid. 263/6, 263/7 i 263/5 obręb Spalice.
Mapka podglądowa stanowi załącznik do niniejszego opisu.
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z dokumentacją geodezyjno-prawną, decyzjami oraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami dla zadania „Budowa parkingu i przebudowy zjazdu z drogi gminne przy cmentarzu komunalnym Nr 3 przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, materiałów itp., umożliwiającej złożenie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. W zakresie Wykonawcy znajduje się również przygotowanie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
Obszar na którym ma zostać zaprojektowany parking jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W fazie projektu należy uwzględnić i nawiązać się do istniejącego zagospodarowania terenu, w tym do istniejącego parkingu. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania rozwiązania projektowego dotyczącego odwodnienia nawierzchni parkingu,
- opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych i późniejszą realizację zadania.
1) branża drogowa – miejsca postojowe w odległości ok. 1,0 m ( pas zasypany żwirem) wzdłuż ogrodzenia murowanego cmentarza (nawiązując się do istniejącego parkingu) na długości ok 190-200mb o pow. ok. 3040-3200m2 (w ilości ok. 150 szt.) dla samochodów osobowych - zgodnie z załącznikiem graficznym
• przebudowa zjazdu z drogi gminnej (o nawierzchni żużlowej) z ewentualnym poszerzeniem,
• obustronne stanowiska postojowe o dług.5,0 m i szer. 2,5 m, usytuowane pod kątem 90° w stosunku do jezdni o szer. 6,0 m w tym niezbędna ilość miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych szer. 3,6m,
• nawierzchnia jezdni i stanowisk postojowych dla samochodów osobowych (dopuszcza się także ruch pojazdów ciężarowych Zamawiającego o całkowitej masie do 24 ton – 8 t/oś),
- nawierzchnia jezdni - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Behatlon o grubości 8cm koloru szarego,
- nawierzchnia parkingów półprzepuszczalna - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Ecofarm (firma Betard)
o grubości 8 cm koloru grafitowego.
2) branża sanitarna – odwodnienie powierzchni jezdni wpustami ściekowymi z analizą możliwości odprowadzenia wód opadowych do przylegającego rowu.

Podział całego parkingu na 2 etapy realizacji z uwagi na możliwości finansowe Zamawiającego:

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Adres firmy
11 Listopada 17
56-400 Oleśnica

Komunikaty

2018-02-14 11:16 Robert Uruski Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania dotyczące niniejszego zaproszenia

Pytania oferenta z d [...].doc

2018-02-13 10:08 Robert Uruski Zamiawiający załącza opinię geotechniczną (sporządzoną na potrzeby rozbudowy cmentarza) - z terenu przyległego do planowanego parkingu

opinia geotechniczna [...].pdf

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy parkingu i przebudowy zjazdu z drogi gminnej przy cmentarzu komunalnym Nr 3 przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy na działkach o nr ewid. 263/6, 263/7 i 263/5 obręb Spalice. -

cmentarz -parking 20 [...].pdf

zał 2- projekt umowy [...].doc

1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2845 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 termin wykonania - 9 kwietnia 2018 - proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość