Postępowanie: PWIK Gliwice - Dostawa węży ciśnieniowych do czyszczenia kanalizacji zamontowanych w pojazdach specjalistycznych.

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 09-10-2017 13:40:17
Zakończenie: 13-10-2017 09:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Szanowni Państwo

W imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę węży ciśnieniowych do czyszczenia kanalizacji zamontowanych w pojazdach specjalistycznych.

Opis Przedmiotu Zamówienia:

a) Typ Canalkler 250S, średnica wewnętrzna Ø25 mm, długość odcinka 160 mb, obustronne zakucie złączy węża końcówkami o średnicy 1” – 2 szt.,
b) Typ Canalkler 250S, średnica wewnętrzna Ø32 mm, długość odcinka 160 mb, obustronne zakucie złączy węża końcówkami o średnicy 5/4” – 1 szt.,

a) gwarancja na okres co najmniej 12 miesięcy od daty ich odbioru,
b) przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, rok produkcji 2017,
c) przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami,
d) przedmiot zamówienia powinien posiadać certyfikat przejścia wymaganych testów.


Dostawa do 27.10.2017r.

Osoby do kontaktu:
Adam Matlok
telefon
(32) 338-71-27

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Canalkler 250S średnica wewnętrzna Ø25 mm, długość odcinka 160 mb, obustronne zakucie złączy węża końcówkami o średnicy 1” 1 szt. - (0)
2 Canalkler 250S średnica wewnętrzna Ø32 mm, długość odcinka 160 mb, obustronne zakucie złączy węża końcówkami o średnicy 5/4 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3275 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty przedstawione w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Wypełniony - Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Dan [...].docx

(0)
2 Termin dostawy - do 27.10.2017r. (0)
3 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość