Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DPT-271.1.2024 Dostawa wciągników, urządzeń oświetlenia, projektorów multimedialnych oraz mikrofonów wraz z wykonaniem pomiarów akustycznych dla Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie, w odniesieniu od 1 do 2 części przedmiotu zamówienia

Katarzyna Kowalska-Bąk
Teatr Łaźnia Nowa
Deadlines:
Published : 03-07-2024 13:59:00
Placing offers : 15-07-2024 10:00:00
Offers opening : 15-07-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem.

1) Ogłoszenie o zamówieniu - eZamówienia (PDF)

2) SWZ (PDF)

3) Załącznik nr A do SWZ – Wzór tabelaryczny (XLSX) - składane wraz z ofertą

4) Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (XLSX)

5) Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty (DOCX)

6) Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenia wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX) - składane wraz z ofertą

7) Załącznik nr 4 do SWZ – Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (DOCX) - składane wraz z ofertą, o ile dotyczy

8) Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX) - składane wraz z ofertą, o ile dotyczy

9) Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym (DOCX) - składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego

10) Załącznik nr 7a do SWZ (dla części 1 zamówienia) – Wykaz dostaw (DOCX), Załącznik nr 7b do SWZ (dla części 2 zamówienia) – Wykaz dostaw i osób (DOCX) - składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_Ogłoszenie.pdf pdf 126.91 2024-07-03 13:59:00 Proceeding
2_SWZ.pdf pdf 684.57 2024-07-03 13:59:00 Proceeding
3_SWZ_zalA_wzor tabelaryczny.xlsx xlsx 24.28 2024-07-03 13:59:00 Proceeding
4_SWZ_zal1_SOPZ.xlsx xlsx 22.61 2024-07-03 13:59:00 Proceeding
5_SWZ_zal2_FO.docx docx 56.96 2024-07-03 13:59:00 Proceeding
7_SWZ_zal4_pisemne zobowiazanie podmiotu.docx docx 52.06 2024-07-03 13:59:00 Proceeding
8_SWZ_zal5_oswiadczenie.docx docx 50.24 2024-07-03 13:59:00 Proceeding
9_SWZ_zal6_grupa kapitalowa.docx docx 50.26 2024-07-03 13:59:00 Proceeding
6_SWZ_zal3_oswiadczenia.docx docx 54.41 2024-07-10 13:38:44 Proceeding
10_SWZ_zal7a_zal7b.docx docx 56.5 2024-07-10 13:38:44 Proceeding
Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 56.13 2024-07-10 13:31:12 Public message
ZMODYFIKOWANY_SWZ_zal7a.docx docx 51.16 2024-07-10 13:31:12 Public message
ZMODYFIKOWANY_SWZ_zal3_oswiadczenia.docx docx 54.55 2024-07-10 13:31:12 Public message
DPT-271-1-2024_Odpowiedz na pytanie.pdf pdf 235.99 2024-07-10 13:31:12 Public message
Modyfikacja SWZ.pdf pdf 263.17 2024-07-10 13:31:12 Public message
DPT-271-1-2024_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 243.25 2024-07-15 11:17:51 Public message

Announcements

2024-07-15 11:17 Paulina Narewska Informacja z otwarcia ofert

DPT-271-1-2024_Infor [...].pdf

2024-07-15 10:00 Buyer message Wypełniając dyspozycje ̨ wynikającą z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 581 273,40 zł, w tym: część 1: 513 648,00 zł brutto;
część 2: 67 625,40 zł brutto.
2024-07-10 13:31 Katarzyna Kowalska-Bąk Odpowiedź na pytanie, modyfikacja SWZ wraz z modyfikacją Załącznika nr 3 do SWZ i Załącznika nr 7a do SWZ oraz ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia

Ogloszenie o zmianie [...].pdf

ZMODYFIKOWANY_SWZ_za [...].docx

ZMODYFIKOWANY_SWZ_za [...].docx

DPT-271-1-2024_Odpow [...].pdf

Modyfikacja SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 409