Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Sukcesywna dostawa uniwersalnych łączników rurowych i rurowo-kołnierzowych do rur stalowych, żeliwnych, PE, PVC, AC z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem

Deadlines:
Published : 24-06-2024 14:09:00
Placing offers : 01-07-2024 12:00:00
Offers opening : 01-07-2024 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert w postępowaniu (zapytaniu o cenę):
"Sukcesywna dostawa uniwersalnych łączników rurowych i rurowo-kołnierzowych do rur stalowych, żeliwnych, PE, PVC, AC z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem"

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel./fax: (+48) 33 843-28-14, 33 843-28-77, 33 843-09-05, fax: 33 843-17-15
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl
adres strony internetowej: http://www.pwik.oswiecim.pl

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe z publikacją ogłoszenia.


1. Wymagany termin dostawy: do 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zamówienia.
2. Warunki płatności: płatność przelewem 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.
3. Podana cena jednostkowa (netto) musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy łącznie z kosztem dostawy.
4. Oferta może być złożona tylko poprzez platformę zakupową Open Nexus do wyznaczonego dnia zakończenia postępowania (01.07.2024 r. do godz. 12:00).
5. W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą platformy zakupowej należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 22 101 02 02 lub cwk@opennexus.com
6. Wymagane dokumenty:
6.1. Deklaracja właściwości użytkowych i/lub Deklaracja zgodności.
6.2. Aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający, że zaoferowane produkty zostały dopuszczone do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
7. Wymagane dokumenty dla dostawców, którzy nie realizowali dostaw na potrzeby PWiK Sp z o.o. w Oświęcimiu:
7.1. Przesłanie uzupełnionej ankiety dostawcy (załącznik w postępowaniu)
7.2. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat minimum 3 dostaw materiałów, które są przedmiotem niniejszego postępowania, z podaniem zakresu zamówienia, dat wykonania oraz odbiorców. Wykazane dostawy muszą być potwierdzone dokumentami wystawionymi przez Zamawiających, na rzecz których realizowane były dostawy, potwierdzającymi, że zamówienia wykonano terminowo i z należytą starannością.
7.3. W przypadku, gdy Zamawiający - PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu jest podmiotem, na rzecz którego Dostawca wykonał wcześniej dostawy, Dostawca składając ofertę nie ma obowiązku dołączania dokumentów, o których mowa w punktach 7.1 oraz 7.2.
8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
9. Adres dostawy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul.Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim, budynek "C" - Magazyn.
10. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: wartość oferty - znaczenie (waga) 100%.
11. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty zakończenia postępowania.
12. Wszystkie oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, bez śladów uszkodzenia.
13. Wszystkie oferowane produkty muszą pochodzić od jednego producenta.
14. Zamawiający informuje, że podane ilości należy traktować jako orientacyjne, służą do wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości poszczególnych asortymentów przedmiotu postępowania.
16. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu dostarczenia mniejszej lub większej ilości produktów niż określonej w postępowaniu.
17. Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest składając ofertę do dołączenia wymaganych dokumentów: deklaracji oraz atestów potwierdzających jakość oferowanych produktów oraz nowi dostawcy dokumenty zgodnie z pkt 7.
18. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego od dnia zakończenia postępowania do 31.12.2024 r. (na podstawie pisemnych zamówień przesłanych Wykonawcy).
19. Informujemy, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn oraz prawo niewybrania oferty z najniższą ceną. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów, w szczególności w przypadku odstąpienia przez Zmawiającego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.
20. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z warunkami udziału w postępowaniu i w pełni je akceptuje.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

- tel. 22 101 02 02
- e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Instrukcje dot. składania ofert w postępowaniach dostępne na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Z_P 07-1_05-3 Ankieta dostawcy.pdf pdf 58.54 2024-06-24 14:09:00 Proceeding
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - łącznik rurowy.pdf pdf 43.68 2024-06-24 14:09:00 Subject of the order
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - łącznik rurowy.pdf pdf 43.68 2024-06-24 14:09:00 Subject of the order
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - łącznik rurowy.pdf pdf 43.68 2024-06-24 14:09:00 Subject of the order
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - łącznik rurowy.pdf pdf 43.68 2024-06-24 14:09:00 Subject of the order
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - łącznik rurowy.pdf pdf 43.68 2024-06-24 14:09:00 Subject of the order
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - łącznik rurowy.pdf pdf 43.68 2024-06-24 14:09:00 Subject of the order
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - łącznik rurowy.pdf pdf 43.68 2024-06-24 14:09:00 Subject of the order
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - łącznik rurowy.pdf pdf 43.68 2024-06-24 14:09:00 Subject of the order
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - łącznik rurowy.pdf pdf 43.68 2024-06-24 14:09:00 Subject of the order
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - łącznik rurowy.pdf pdf 43.68 2024-06-24 14:09:00 Subject of the order
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – łącznik rurowo-kołnierzowy.pdf pdf 43.96 2024-06-24 14:09:00 Subject of the order
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – łącznik rurowo-kołnierzowy.pdf pdf 43.96 2024-06-24 14:09:00 Subject of the order
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – łącznik rurowo-kołnierzowy.pdf pdf 43.96 2024-06-24 14:09:00 Subject of the order
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – łącznik rurowo-kołnierzowy.pdf pdf 43.96 2024-06-24 14:09:00 Subject of the order
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – łącznik rurowo-kołnierzowy.pdf pdf 43.96 2024-06-24 14:09:00 Subject of the order
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – łącznik rurowo-kołnierzowy.pdf pdf 43.96 2024-06-24 14:09:00 Subject of the order
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – łącznik rurowo-kołnierzowy.pdf pdf 43.96 2024-06-24 14:09:00 Subject of the order
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – łącznik rurowo-kołnierzowy.pdf pdf 43.96 2024-06-24 14:09:00 Subject of the order
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – łącznik rurowo-kołnierzowy.pdf pdf 43.96 2024-06-24 14:09:00 Subject of the order
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – łącznik rurowo-kołnierzowy.pdf pdf 43.96 2024-06-24 14:09:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Łącznik rurowy uniwersalny DN 80 PN 10/16 Minimalny zakres średnic zewnętrznych łączonych rur: 85-105 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku.

Szczegółowy opis prz [...].pdf

4 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
2 Łącznik rurowy uniwersalny DN 100 PN 10/16 Minimalny zakres średnic zewnętrznych łączonych rur: 104-132 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku.

Szczegółowy opis prz [...].pdf

20 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
3 Łącznik rurowy uniwersalny DN 125 PN 10/16 Minimalny zakres średnic zewnętrznych łączonych rur: 132-155 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku.

Szczegółowy opis prz [...].pdf

4 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
4 Łącznik rurowy uniwersalny DN 150 PN 10/16 Minimalny zakres średnic zewnętrznych łączonych rur: 159-188 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku.

Szczegółowy opis prz [...].pdf

16 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
5 Łącznik rurowy uniwersalny DN 200 PN 10/16 Minimalny zakres średnic zewnętrznych łączonych rur: 198-227 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku.

Szczegółowy opis prz [...].pdf

4 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
6 Łącznik rurowy uniwersalny DN 225 PN 10/16 Minimalny zakres średnic zewnętrznych łączonych rur: 230-257 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku.

Szczegółowy opis prz [...].pdf

2 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
7 Łącznik rurowy uniwersalny DN 250 PN 10/16 Minimalny zakres średnic zewnętrznych łączonych rur: 267-301 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku.

Szczegółowy opis prz [...].pdf

2 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
8 Łącznik rurowy uniwersalny DN 300 PN 10/16 Minimalny zakres średnic zewnętrznych łączonych rur: 315-356 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku.

Szczegółowy opis prz [...].pdf

2 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
9 Łącznik rurowy uniwersalny DN 350 PN 10/16 Minimalny zakres średnic zewnętrznych łączonych rur: 352-393 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku.

Szczegółowy opis prz [...].pdf

2 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
10 Łącznik rurowy uniwersalny DN 400 PN 10/16 Minimalny zakres średnic zewnętrznych łączonych rur: 398-433 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku.

Szczegółowy opis prz [...].pdf

2 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
11 Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny DN 80 PN 10/16 - owiercenie kołnierza PN 10/16 Minimalny zakres średnic zewnętrznych łączonych rur: 85-105 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku.

Szczegółowy opis prz [...].pdf

4 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
12 Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny DN 100 PN 10/16 - owiercenie kołnierza PN 10/16 1. Minimalny zakres średnic zewnętrznych łączonych rur: 104-132 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku.

Szczegółowy opis prz [...].pdf

10 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
13 Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny DN 125 PN 10/16 - owiercenie kołnierza PN 10/16 Minimalny zakres średnic zewnętrznych łączonych rur: 132-155 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku.

Szczegółowy opis prz [...].pdf

4 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
14 Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny DN 150 PN 10/16 - owiercenie kołnierza PN 10/16 Minimalny zakres średnic zewnętrznych łączonych rur: 159-188 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku.

Szczegółowy opis prz [...].pdf

6 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
15 Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny DN 200 PN 10/16 - owiercenie kołnierza PN 10 Minimalny zakres średnic zewnętrznych łączonych rur: 198-227 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku.

Szczegółowy opis prz [...].pdf

6 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
16 Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny DN 225 PN 10/16 - owiercenie kołnierza PN 10 Minimalny zakres średnic zewnętrznych łączonych rur: 230-257 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku.

Szczegółowy opis prz [...].pdf

2 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
17 Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny DN 250 PN 10/16 - owiercenie kołnierza PN 10 Minimalny zakres średnic zewnętrznych łączonych rur: 267-301 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku.

Szczegółowy opis prz [...].pdf

2 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
18 Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny DN 300 PN 10/16 - owiercenie kołnierza PN 10 Minimalny zakres średnic zewnętrznych łączonych rur: 315-356 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku.

Szczegółowy opis prz [...].pdf

2 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
19 Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny DN 350 PN 10/16 - owiercenie kołnierza PN 10 Minimalny zakres średnic zewnętrznych łączonych rur: 352-393 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku.

Szczegółowy opis prz [...].pdf

2 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
20 Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny DN 400 PN 10/16 - owiercenie kołnierza PN 10 Minimalny zakres średnic zewnętrznych łączonych rur: 398-433 mm. Opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – łącznik rurowo-kołnierzowy.

Szczegółowy opis prz [...].pdf

2 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zamówienia Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie Dostawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 281