Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-45/24 Dostawy artykułów medycznych (porty naczyniowe, przyrządy do przetoczeń) - AE/ZP-27-45/24

Deadlines:
Published : 22-05-2024 11:24:00
Placing offers : 02-07-2024 09:00:00
Offers opening : 02-07-2024 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem,

za wyjątkiem próbek, o których mowa w pkt. 12.10.5. SWZ, które składa się  za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 z poź. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w budynku Dyrekcji (Budynek A) Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, pokój nr 13 (Sekretariat) w godz. od 8:00 do 15:00.


Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

8. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ

9. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu

10. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie własne Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.  5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 78.5 2024-05-22 11:24:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 172.77 2024-05-22 11:24:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1143.13 2024-05-22 11:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 32.5 2024-05-22 11:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 83.41 2024-05-22 11:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 120.43 2024-05-22 11:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 39 2024-05-22 11:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 43.5 2024-05-22 11:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 43 2024-05-22 11:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 51 2024-05-22 11:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.doc doc 49 2024-05-22 11:24:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.pdf pdf 453.26 2024-05-28 13:37:37 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.pdf pdf 495.14 2024-06-05 09:27:31 Public message

Announcements

2024-06-05 09:27 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2024-05-28 13:37 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 517