Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Utrzymanie w stałej sprawności technicznej wodnych pomp obiegowych.

Deadlines:
Published : 09-05-2024 13:09:00
Placing offers : 16-05-2024 13:00:00
Offers opening : 16-05-2024 13:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami).

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych z przeprowadzaniem przeglądów konserwacyjno-serwisowych wraz  z utrzymaniem w stałej sprawności technicznej wodnych pomp obiegowych zainstalowanych na terenie szpitala przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu zarządzanego przez spółkę „Nowy Szpital Wojewódzki”.

2. Cenę całkowitą za wykonanie usługi będącej Przedmiotem zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania. Wypełniony załącznik nr 1 należy załączyć „KRYTERIA I WARUNKI FORMALNE” – pkt 7.

3. Szczegółowy opis i  warunki dotyczące Przedmiotu zamówienia, w tym: terminy realizacji, warunki płatności, warunki gwarancji zostały określone w załączonych projektowanych postanowieniach umownych  - załącznik nr 4. 

4.O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się może Wykonawca, który wykaże, że:

1)  W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje):

a)    jednego zamówienia, którego przedmiotem był przegląd eksploatacyjny pomp obiegowych firmy Wilo

lub posiada

b)   autoryzację producenta pomp obiegowych firmy Wilo do wykonywania czynności przeglądów eksploatacyjnych i serwisowych. Przez autoryzację Zamawiający rozumie również świadectwo przeszkolenia co najmniej jednego pracownika do wykonywania czynności przeglądów eksploatacyjnych pomp obiegowych Wilo.

W przypadku posiadania autoryzacji – Wykonawca nie musi okazywać się wykazem usług, o którym mowa w pkt. 1)a)

2)  Spełnia wymagania określone w punkcie nr 1) a) oraz dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia energetyczne grupa „I”  Eksploatacja w zakresie urządzeń  i instalacji elektrycznych do 1 KV.

 

5. Podstawy wykluczenia zostały opisane w „KRYTERIA I WARUNKI FORMALNE” – pkt. 4.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty, negocjowania warunków oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.


Zapraszamy do złożenia  ofert  poprzez  poniższy  formularz  elektroniczny.Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 71 7359308

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 4 - PPU.pdf pdf 690.22 2024-05-09 13:09:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz cenowy.docx docx 26.96 2024-05-09 13:09:00 Proceeding
załącznik nr 2 - Wykaz usług.docx docx 34.64 2024-05-09 13:09:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie.docx docx 31.26 2024-05-09 13:09:00 Proceeding
Informacja o złozonych ofertach_925002.pdf pdf 231.29 2024-05-16 13:15:56 Public message
NSzW_114_2024_AB-sig.pdf pdf 435.86 2024-05-17 11:53:16 Public message

Announcements

2024-05-17 11:53 Adela Bigosińska Zamawiający zamieszcza w załączniku informacje o wyborze oferty.

NSzW_114_2024_AB-sig [...].pdf

2024-05-16 13:15 Adela Bigosińska Zamawiający załączą informację o złożonych ofertach.

Informacja o złozony [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Oferuję świadczenie usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w PPU – załączniku nr 2 do niniejszego postępowania oraz złożonym formularzem cenowym – załącznikiem nr 1. Należy wpisać kwotę z pkt. 5)TABELA 5: Wyliczenie całkowitej ceny oferty - z formularza cenowego sporządzonego na załączniku nr 1. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2567 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Projektowane Postanowienia Umowne - załącznik nr 4 - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Podstawy wykluczenia - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz..U. z 2022 r. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Nie podlegam wykluczeniu" (0)
5 Warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt. 4 Opisu wymagań - Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu i załączam Oświadczenie sporządzone według załącznika nr 3. Attachment required (0)
6 Wykaz usług - Oświadczam, że na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu załączam Wykaz usług sporządzony według załącznika nr 2. Attachment required (0)
7 Formularz cenowy - Załączam wypełniony przeze mnie formularz cenowy - załacznik nr 1 Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 319