Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonywanie usług związanych z przeglądem eksploatacyjno-budowlanym separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu, odstojników instalacji sanitarnych i deszczowych mieszczących się na terenie szpitala przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu zarządzanego przez spółkę „Nowy Szpital Wojewódzki”.

Deadlines:
Published : 22-04-2024 13:29:00
Placing offers : 29-04-2024 12:00:00
Offers opening : 29-04-2024 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami).

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie dwóch przeglądów eksploatacyjno-budowlanych separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu, odstojników instalacji sanitarnych i deszczowych, stanowiących część infrastruktury technicznej obiektu szpitala zlokalizowanego przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 

2. Cenę całkowitą za wykonanie usługi będącej Przedmiotem zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania. Wypełniony załącznik nr 1 należy załączyć „KRYTERIA I WARUNKI FORMALNE” – pkt 7.

3. Szczegółowy opis i  warunki dotyczące Przedmiotu zamówienia, w tym: terminy realizacji, warunki płatności, warunki gwarancji zostały określone w załączonych projektowanych postanowieniach umownych  - załącznik nr 2 

4.Szczegółowe warunki udziału w zamówieniu oraz podstawy wykluczenia zawarte są w pkt. 4,5 i 6  „KRYTERIA i WARUNKI FORMALNE”.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty, negocjowania warunków oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.Zapraszamy do złożenia  ofert  poprzez  poniższy  formularz  elektroniczny.Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 71 7359308

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz_cenowy_załacznik nr 1.docx docx 29.96 2024-04-22 13:29:00 Subject of the order
PPU_załącznik nr 2.docx.pdf pdf 831.74 2024-04-22 13:29:00 Criterion
Informacja o złożonych ofertach (ID 918532).pdf pdf 233.3 2024-04-29 12:19:16 Public message
Informacja o wyborze oferty (ID 918532)-sig.pdf pdf 437.05 2024-05-02 11:56:57 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-separatory-sig.pdf pdf 394.47 2024-05-22 14:54:00 Public message

Announcements

2024-05-22 14:54 Iwona Łęska Zamawiający przekazuje informację o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2024-05-02 11:56 Iwona Łęska Zamawiający przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-04-29 12:19 Iwona Łęska Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja o złożon [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Oferuję świadczenie usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w PPU – załączniku nr 2 do niniejszego postępowania oraz złożonym formularzem cenowym – załącznikiem nr 1. Należy wpisać kwotę z pkt. 4)TABELA 4: Wyliczenie całkowitej ceny oferty - z formularza cenowego sporządzonego na załączniku nr 1.

Formularz_cenowy_zał [...].docx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2567 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Projektowane Postanowienia Umowne - załącznik nr 2 - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

PPU_załącznik nr 2.d [...].pdf

(0)
4 Podstawy wykluczenia - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz..U. z 2022 r. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Nie podlegam wykluczeniu" (0)
5 Warunek nr 1 udziału w postepowaniu - Oświadczam, że posiadam doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jednego) zamówienia którego przedmiotem było wykonanie przeglądów eksploatacyjnych separatorów tłuszczowych i ropopochodnych firmy Ecol-Unicon, o łącznej wartości zamówień co najmniej 5 000 zł netto. Proszę wpisać: TAK oraz załączyć dowody, potwierdzające, czy usługa została wykonana należycie. Attachment required (0)
6 Warunek nr 2 udziału w postepowaniu - Oświadczam, że 2. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz personelem zdolnym do wykonania zamówienia – co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane branży sanitarnej. Proszę wpisać: TAK (0)
7 Formularz cenowy - Załączam wypełniony przeze mnie formularz cenowy - załacznik nr 1 Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 274