Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zakup i dostawa drukarki laserowej Xerox B310DNI

Agnieszka Dmochowska
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Department: Wydział Teleinformatyki
Deadlines:
Published : 02-04-2024 08:52:00
Placing offers : 04-04-2024 10:00:00
Offers opening : 04-04-2024 10:05:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Warunki zamówienia:

1. Dostawa: na koszt Wykonawcy.

2. Sposób zapłaty: 30 dni od daty otrzymania faktury. Dane do faktury : Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław, NIP 896-000-47-80.

3. TERMIN DOSTAWY: do 5 dni roboczych od daty wysłania zamówienia.

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, a w szczególności odpowiada wszystkim cechom określonym w zapytaniu, jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie odnowiony (refubrished), nie pochodził z recyklingu, pochodzi z bieżącej produkcji.

5. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.

6. Gwarancja - 24 miesiące.

7. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław, w godz. 8:00 do 15:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Uwaga: W postępowaniu nie mogą brać udziału wykonawcy wykluczeni na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835), tj:

  1. wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisani na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

  2. wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

  3. wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.


Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2024-04-03 08:18 Agnieszka Dmochowska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Unieważniamy postępowanie na podstawie pkt. 8 ujętego w warunkach zamówienia.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Urządzenie wielofunkyjne Brother. Brother InkBenefit Plus CDP-T520W. 1 pc. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Podwale 31-33
50-040, Wrocław
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3177 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)

The number of page views: 136