Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZU/GG/351-4/2024 PN/U/S Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch dwudniowych szkoleń pt. „Organizacja wolontariatu w podmiotach ekonomii społecznej” dla kadr mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej (PES).

Deadlines:
Published : 25-03-2024 09:29:00
Placing offers : 22-04-2024 10:00:00
Offers opening : 22-04-2024 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00_SWZ.pdf pdf 1070.32 2024-03-25 09:29:00 Proceeding
01_Zał. nr 1 do SWZ - OPZ.pdf pdf 576.35 2024-03-25 09:29:00 Proceeding
02_Zał. nr 2 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 642.85 2024-03-25 09:29:00 Proceeding
04_Zał. nr 4 do SWZ - Informacja dodatkowa dotycząca doświadczenia trenera.docx docx 29.41 2024-03-25 09:29:00 Proceeding
05_Zał. nr 5a do SWZ - Wykaz usług.docx docx 24.01 2024-03-25 09:29:00 Proceeding
06_Zał. nr 5b do SWZ - Wykaz osób.docx docx 24.06 2024-03-25 09:29:00 Proceeding
07_Zał. nr 6 do SWZ - oswiadczenia wyk z art 125 ust 1 ustawy Pzp.docx docx 29.71 2024-03-25 09:29:00 Proceeding
08_Zał. nr 7 do SWZ - Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 30.23 2024-03-25 09:29:00 Proceeding
10_Zał. nr 9 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 97.5 2024-03-25 09:29:00 Proceeding
11_Zał. nr 10 do SWZ - oswiadczenia o aktualności informacji.docx docx 21.49 2024-03-25 09:29:00 Proceeding
12_Zał. nr 11 do SWZ - oswiadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-dotyczące-przesłanek-wykluczenia.docx docx 24.69 2024-03-25 09:29:00 Proceeding
13_Zał. nr 12 do SWZ - Oświadczenie art. 117 ust. 4 (wykonawcy wspólni).doc doc 67.5 2024-03-25 09:29:00 Proceeding
176179-2024-PL.pdf pdf 73.89 2024-03-25 09:29:00 Proceeding
09_Zał. nr 8 do SWZ - JEDZ.zip zip 72.59 2024-03-25 09:29:04 Proceeding
03_Zał. nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 42.69 2024-03-25 09:29:00 Criterion
Informacja o kwocie 351-4-2024.pdf pdf 476.02 2024-04-22 10:19:45 Public message
informacja z otwarcia - 351-4-2024.pdf pdf 478.98 2024-04-22 14:31:18 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania_13052024__.pdf pdf 497.06 2024-05-13 14:37:30 Public message

Announcements

2024-05-13 14:37 Grzegorz Gębicki Szanowni Państwo,

W załączeniu zamawiający przesyła pismo z informacją o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2024-04-22 14:31 Grzegorz Gębicki Szanowni Państwo,

W załączeniu Zamawiający przesyła pismo z informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-22 10:19 Grzegorz Gębicki Szanowni Państwo,

W załączeniu Zamawiający przesyła informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

03_Zał. nr 3 do SWZ [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 948