Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZ/125/411-03/24 Dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji

Deadlines:
Published : 25-03-2024 11:21:00
Placing offers : 16-05-2024 10:00:00
Offers opening : 16-05-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
4. Zał. nr 2 Formularz cenowy.xlsx xlsx 37.59 2024-03-25 11:21:00 Proceeding
5. Zał. nr 2a Karty Parametrów.xls xls 778 2024-03-25 11:21:00 Proceeding
6. Umowy.zip zip 2001.42 2024-03-25 11:21:00 Proceeding
7. Zał. nr 4 Wzór JEDZ-a.doc doc 187.5 2024-03-25 11:21:00 Proceeding
8. Zał. nr 5,6,7,8,9,10 Oświadczenia.docx docx 35.18 2024-03-25 11:21:00 Proceeding
9. Zał. nr 12 Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.49 2024-03-25 11:21:00 Proceeding
0. Ogloszenie o zamowieniu 177383-2024-PL.pdf pdf 248.43 2024-03-25 11:21:00 Proceeding
1. SWZ.zip zip 12253.71 2024-03-25 11:21:00 Proceeding
2. SWZ Przetarg nieograniczony.pdf pdf 813.2 2024-03-25 11:21:00 Proceeding
3. Zał. nr 1 Oferta Wykonawcy.docx docx 35.2 2024-03-25 11:21:00 Proceeding
Odpowiedzi pismo_125.pdf pdf 1095.96 2024-04-24 10:49:25 Public message
Odpowiedzi_125.pdf pdf 624.93 2024-04-24 10:49:25 Public message
Zał. nr 2 Formularz cenowy ZMIANA.xlsx xlsx 37.76 2024-04-24 10:49:25 Public message
2024-OJS081-00243710-pl opublikowane.pdf pdf 258.28 2024-04-24 10:49:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert pismo.pdf pdf 487.25 2024-05-17 14:07:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 692.89 2024-05-17 14:07:18 Public message

Announcements

2024-05-17 14:07 Ewa Kupis Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-16 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający informuje, że kwoty jakie przeznaczył na sfinansowanie zamówienia publicznego z podziałem na Zadania wynoszą:
Zadanie 1 1 677 924,00 zł brutto
Zadanie 2 524 880,00 zł brutto
Zadanie 3 30 780,00 zł brutto
Zadanie 4 527 925,60 zł brutto
Zadanie 5 229 845,60 zł brutto
Zadanie 6 1 772 085,60 zł brutto
Zadanie 7 713 685,60 zł brutto
Zadanie 8 856 245,60 zł brutto
Zadanie 9 253 605,60 zł brutto
Zadanie 10 307 605,60 zł brutto
Zadanie 11 1 183 485,60 zł brutto
Zadanie 12 543 045,60 zł brutto
Zadanie 13 1 184 565,60 zł brutto
Zadanie 14 1 238 781,60 zł brutto
Zadanie 15 194 745,60 zł brutto
Zadanie 16 917 589,60 zł brutto
Zadanie 17 162 000,00 zł brutto
Zadanie 18 162 885,60 zł brutto
Zadanie 19 126 360,00 zł brutto
Zadanie 20 50 652,00 zł brutto
Zadanie 21 95 040,00 zł brutto
Razem: 12 753 734,40 zł brutto
2024-04-24 10:49 Ewa Kupis Odpowiedzi na pytania, Zmiana SWZ, Zmiana terminu
Ogłoszenie o zmianie

Odpowiedzi pismo_125 [...].pdf

Odpowiedzi_125.pdf

Zał. nr 2 Formularz [...].xlsx

2024-OJS081-00243710 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1318