Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/2024/ER Dostawa nośników danych

Deadlines:
Published : 06-02-2024 10:18:00
Placing offers : 22-02-2024 10:00:00
Offers opening : 22-02-2024 10:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert zgodnie z poniższym ogłoszeniem.


Zapytanie ofertowe Nr 1/2024/ER

Data zamieszczenia ogłoszenia: 06.02.2024 r.

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Informacje dotyczące zamówienia:

  1. Sukcesywna dostawa nośników danych w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy (wzór umowy w załączeniu).

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.02.2024 r. do godz. 10 00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.02.2024 o godz. 10 10, Pawilon M IV, Dział

             Realizacji Zamówień.

  1. Miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80, 31-202 Kraków w Pawilonie A V - Centrum  Administracyjno – Konferencyjno – Szkoleniowego (Dziennik Podawczy).

  1. Kryterium oceny oferty: cena oferty brutto - 100%
  2. Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie ofert nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
  3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

     Warunki zgłaszania oferty:

       1. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić

       2.  Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie

            lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania, podpisaną

            przez osobę upoważnioną do  występowania w imieniu Wykonawcy.

Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści  jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty i  musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę wymienioną w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub przez notariusza.

        3. Oferta winna zawierać datę końcową związania ofertą, nie krótszą  niż 3 tygodnie od  

            daty złożenia oferty.

Kontakt w sprawie ogłoszenia – tel. (12) 614 22 36 , e-mail: drz@szpitaljp2.krakow.pl

 

 

 

 

Nośniki Danych

Lp.

Nazwa

Ilość

1

Płyta CD–R 700 MB  z nadrukiem, pakowane po 50 lub 100 szt., (specyfikacja płyty w załączeniu)

30 000 szt.

Specyfikacja techniczna płyty CD–R 700 MB z nadrukiem

 

Prędkość zapisu płyty CD

min 32x

Czas przechowywania danych

1000h (przy 70oC)

100 lat w warunkach normalnych

Pojemność

700 MB

Grubość warstwy optycznie czynnej

1.2 ± 0,1 mm

Grubość warstwy optycznie czynnej

(Thickness of substrate)

MetalAZO, Super Metal AZO, Super cynie II lub Super Cyanine DX

Średnica zewnętrzna płyty

120.0 ± 0,3 mm

Średnica wewnętrznego otworu

15 +0,1-0,0  mm

Grubość obszaru do uchwytu płyty w napędzie

1.2 ± 0,1 mm

Średnica wewnętrzna obszaru lead-in

46 + 0,0-0,2  mm

Średnica zewnętrzna obszaru lead-in

50 mm

Średnica wewnętrzna information area

50 + 0,0- 0,4  mm

Średnica zewnętrzna information area

116 mm (max)

 

 

2

Płyta CD–R 700 MB  z warstwą nagrywaną Metal AZO prędkość zapisu 52x pakowane po 50 lub 100 szt.:

- doskonała odporność na promieniowanie 

  ultrafioletowe (UV),

- Okres przechowywania 100 lat,

- kryształowa, szybkoschnąca, odporna na 

   zadrapanie powierzchnia na której można drukować

Strona wewnętrzna (do nagrywania), tylko i wyłącznie w kolorze:

- Cyjanina(płyta ma barwę zieloną)

- Azocyjanina (płyta ma barwę niebieską)

Strona zewnętrzna odróżniająca się zdecydowanie od strony wewnętrznej

10 000 szt.

 

3

Płyta DVD-R  4,7 GB  do nadruku (Printable Surface) Advanced AZO + 16x 

3 000 szt.

 

4.

Płyta DVD-R  4,7 GB  z nadrukiem (Printable Surface) Advanced AZO + 16x

(Nadruk taki sam jak na płytach CD)

9 000 szt.

 

5

Koperta na płytę z okienkiem

52 000 szt.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 12 614 22 36  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz cenowy.docx docx 12.3 2024-02-06 10:18:00 Proceeding
Wzór nadruku CD i DVD.pdf pdf 94.57 2024-02-06 10:18:00 Proceeding
WZÓR UMOWY.docx docx 19.55 2024-02-06 10:18:00 Proceeding
Ogłoszenie.docx docx 16.66 2024-02-06 10:18:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 139.91 2024-02-22 10:42:19 Public message

Announcements

2024-02-22 10:42 Stanisław Niemiec Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2666 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1237