Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Sukcesywna dostawa podłoży (pożywek) mikrobiologicznych i materiałów pomocniczych (tacki, butelki) do systemu szybkich testów Colilert-18 i Enterolert-DW

Deadlines:
Published : 11-01-2024 14:35:00
Placing offers : 19-01-2024 12:00:00
Offers opening : 19-01-2024 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert w postępowaniu (zapytaniu ofertowym):

"Sukcesywna dostawa podłoży (pożywek)  mikrobiologicznych i materiałów pomocniczych (tacki, butelki) do systemu szybkich testów Colilert-18 i Enterolert-DW".


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ):


Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim

tel./fax: (+48) 33 843-28-14, 33 843-28-77, 33 843-09-05, fax: 33 843-17-15

e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

Adres strony internetowej: http://www.pwik.oswiecim.pl


Tryb postępowania: zapytanie ofertowe z publikacją ogłoszenia.


1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest sukcesywna dostawa podłoży mikrobiologicznych i materiałów pomocniczych.

2. Zamawiający informuje, że podane ilości należy traktować jako orientacyjne, służą do wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty.

3. Sposób i termin realizacji: sukcesywnie w okresie styczeń 2024 r. - grudzień 2024 r. (dostawy będą realizowane na podstawie przesłanych zamówień).

4. Wymagany termin dostawy: do 10 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zamówienia.

5. Warunki płatności: płatność przelewem 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

6. Podana cena jednostkowa produktu (netto) musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

8. Oferta może być złożona tylko poprzez platformę zakupową Open Nexus do wyznaczonego dnia zakończenia postępowania (19.01.2024 r. do godz. 12:00).

9. W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą platformy zakupowej należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 22 101 02 02 lub cwk@opennexus.com

10. Wymagane dokumenty:

10.1 Deklaracja właściwości użytkowych i/lub Deklaracja zgodności.

11 Wymagane dokumenty dla dostawców, którzy nie realizowali dostaw na potrzeby PWiK Sp z o.o. w Oświęcimiu.

11.1 Przesłanie uzupełnionej ankiety dostawcy (załącznik w postępowaniu)

12. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

13. Adres dostawy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim, budynek "C" - Magazyn.

14. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: wartość oferty - znaczenie (waga) 100%.

15. Zamówienie zostanie udzielone jednemu Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą dla Zamawiającego ofertę (wartość oferty).

16. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty zakończenia postępowania.

17. Oferowane podłoża muszą być zdatne do zużycia przez okres minimum 6 m-c, natomiast tacki, butelki przez minimum 12 m-c.

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości poszczególnych asortymentów przedmiotu postępowania.

18. a) Pozycja nr 1 (8 szt) oraz nr 2 (3 szt) zamawiający może zakupić zamiennie w postaci pojedynczych pożywek lub z wykorzystaniem zestawu DUO Pack z pozycji nr 8 (1 kpl)

19. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu dostarczenia mniejszej lub większej ilości produktów niż określonej w postępowaniu.

20. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego od dnia zakończenia postępowania do 31.12.2024 r.

21. Informujemy, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn oraz prawo niewybrania oferty z najniższą ceną. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów, w szczególności w przypadku odstąpienia przez Zmawiającego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.

22. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z warunkami udziału w postępowaniu i w pełni je akceptuje.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

       tel. 22 101 02 02
       e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Z_P 07-1_05-3 Ankieta dostawcy.pdf pdf 58.54 2024-01-11 14:35:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pożywka Colilert-18, op/200 szt. Pożywka sypka do jednoczesnego oznaczania bakterii grupy coli i Escherichia coli w postaci pojedynczych blistrów do użycia z objętością 100 ml próbki oparte na technologii zdefiniowanych substratów (DST). Zamawiana pożywka musi spełniać wymagania określone w normie PN-EN ISO 9308-2:2014-06 „Jakość wody. Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli. Część 2: Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby". 8 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
2 Pożywka Enterolert-DW, op/200 szt. Pożywka sypka do oznaczania enterokoków w postaci pojedynczych blistrów do użycia z objętością 100 ml próbki oparte na technologii zdefiniowanych substratów (DST). Zamawiana pożywka musi spełniać wymagania określone we wdrożonej w laboratorium PWIK Oświęci i akredytowanej przez PCA procedurze badawczej PB-11 wyd. 5 z dnia 11.05.2017r. „Wykrywanie i ilościowe oznaczanie enterokoków metodą z wykorzystaniem testu Enterolert-DW". 3 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
3 Butelki Colilert, op/200 szt Sterylne, plastikowe buteleczki, 120 ml do wymieszania badanej próbki (100 ml) z pożywką Colilert-18. Po wymięszaniu zawartość butelki przelewana do tacki Quanti-Tray a następnie szczelnie zamykana (zgrzewana) z wykorzystaniem specjalnej zgrzewarki "Quanti-Tray Sealer Plus". Zamawiane butelki muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN ISO 9308-2:2014-06 „Jakość wody. Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli. Część 2: Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby". 8 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
4 Butelki Enterolert, op/200 szt Sterylne, plastikowe buteleczki, 120 ml do wymieszania badanej próbki (100 ml) z pożywką Enterolert-DW. Po wymięszaniu zawartość butelki przelewana do tacki Quanti-Tray a następnie szczelnie zamykana (zgrzewana) z wykorzystaniem specjalnej zgrzewarki "Quanti-Tray Sealer Plus". Zamawiane butelki muszą spełniać wymagania określone we wdrożonej w laboratorium PWIK Oświęci i akredytowanej przez PCA procedurze badawczej PB-11 wyd. 5 z dnia 11.05.2017r. „Wykrywanie i ilościowe oznaczanie enterokoków metodą z wykorzystaniem testu Enterolert-DW". 3 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
5 Tacka Quanti-Tray, op/100 szt. Tacki służące do ilościowego zliczania bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz enterokoków. Próbkę 100 ml rozdziela się na nich pomiędzy 51 celek (dołków). Następnie tackę szczelnie zamyka się (zgrzewa) z wykorzystaniem specjalnej zgrzewarki "Quanti-Tray Sealer Plus". Zamawiane tacki muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN ISO 9308-2:2014-06 „Jakość wody. Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli. Część 2: Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby” oraz we wdrożonej w laboratorium PWIK Oświęci i akredytowanej przez PCA procedurze badawczej PB-11 wyd. 5 z dnia 11.05.2017r. „Wykrywanie i ilościowe oznaczanie enterokoków metodą z wykorzystaniem testu Enterolert-DW. 16 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
6 Tacka Quanti-Tray 2000, op/100 szt. Tacki służące do ilościowego zliczania bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz enterokoków. Próbkę 100 ml rozdziela się na nich pomiędzy 97 celek (dołków) o dwóch różnych rozmiarach. Następnie tackę szczelnie zamyka się (zgrzewa) z wykorzystaniem specjalnej zgrzewarki "Quanti-Tray Sealer Plus". Zamawiane tacki muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN ISO 9308-2:2014-06 „Jakość wody. Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli. Część 2: Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby” oraz we wdrożonej w laboratorium PWIK Oświęci i akredytowanej przez PCA procedurze badawczej PB-11 wyd. 5 z dnia 11.05.2017r. „Wykrywanie i ilościowe oznaczanie enterokoków metodą z wykorzystaniem testu Enterolert-DW 6 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
7 Wzorzez zabarwienia Quanti-Tray Szczelnie zamknięta tacka Quanti-Tray wypełniona płynem o zabarwieniu żółtym stanowiącym wzorzec zabarwienia dodatnich celek w badanych próbkach wody rozlanych do tacek Quanti-Tray 3 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
8 Wzorzez zabarwienia Quanti-Tray 2000 Szczelnie zamknięta tacka Quanti-Tray 2000 wypełniona płynem o zabarwieniu żółtym stanowiącym wzorzec zabarwienia dodatnich celek w badanych próbkach wody rozlanych do tacek Quanti-Tray 2000. 3 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
9 DUO Pack -DW 200 Zestaw składający się z dwóch pożywek: Colilert-18 - 1 op. po 200 szt., Enterolert-DW - 1 op. po 200 szt., Tacki Quanti Tray 4 op. po 100 szt. 1 set Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
10 Pożywka Pseudoalert/100, op/20 szt Pożywka sypka do oznaczania Pseudomonas aeruginosa w postaci pojedynczych blistrów do użycia z objętością 100 ml próbki oparte na technologii zdefiniowanych substratów (DST). 5 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 10 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 239