Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/DIT/U/ZO/2024 Usługa usuwania awarii i stałej konserwacji platform schodowych oraz dźwigów osobowych zainstalowanych w nieruchomościach Miasta Słupsk a zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku

Deadlines:
Published : 11-01-2024 09:41:00
Placing offers : 15-01-2024 09:00:00
Offers opening : 15-01-2024 09:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest Usługa usuwania awarii i stałej konserwacji platform schodowych
oraz dźwigów osobowych zainstalowanych w nieruchomościach Miasta Słupsk a zarządzanych
przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku

Usługi obejmują usuwanie awarii i stałą konserwację 15 szt. platform schodowych dla osób niepełnosprawnych, typu HIRO 350 w budynkach mieszkalnych przy ul. Księżnej Zofii nr 7; nr 9; nr 11; Herbsta 1A; Herbsta 1B, (zgodnie z instrukcją producenta) 2 szt. dźwigów osobowych pięcioro  przystankowych typu HOG-900-T/T-P w budynku przy ul. Grzybowej nr 2, dźwig osobowy hydrauliczny cztero przystankowy  typu Glf Mrl MC 630 w budynku przy ul. Tuwima 34, podnośnik Kalea seria 91756  przy  ul. Jaracza 5 w Słupsku.


Wykonawca zobowiązany jest do:

1) przeglądów i konserwacji dźwigów w zakresie i w sposób ustalony zgodnie z:

– dokumentacją techniczno-ruchową (odrębną dla każdego urządzenia),

– instrukcją obsługi i konserwacji dźwigu (odrębną dla każdego

urządzenia),

– przepisami Urzędu Dozoru Technicznego,

– Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2176)

2) utrzymania urządzenia o których mowa w § 1 w stanie technicznym zapewniającym ich maksymalną sprawność i bezawaryjną eksploatację, w tym zapewnienie właściwej konserwacji urządzeń, które powinny być wykonywane nie rzadziej niż w terminach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z
dnia 30.10.2017 r. (Dz.U. 2018 poz. 2176), o ile nie zostały one określone w instrukcji eksploatacji. Urządzenia podlegające konserwacji obejmują okresowy comiesięczny przegląd zgodnie z instrukcją konserwacji urządzeń i wymaganiami Dozoru Technicznego

3 )utrzymania w ruchu dźwigów w okresie pomiędzy naprawami, w stanie technicznymzapewniającym ich
maksymalną sprawną i bezawaryjną eksploatację, wykonywania pomiarów oporności izolacji i skuteczności ochrony przeciwpożarowej każdego z urządzeń, pomiary powinny być przeprowadzone nie rzadziej niż jeden raz w roku

4) niezwłoczne powiadomienie Wykonawcy o stwierdzonej awarii lub wadliwym działaniem urządzenia oraz usterkach kwalifikujących urządzenia do remontu

5) do prowadzenia dla każdego urządzenia książki konserwacji w celu dokonywania zapisów dotyczących prowadzonych czynności
oraz uwag Zamawiającego oraz odnotowania w dzienniku konserwacji wszystkich czynności przeprowadzonych przez konserwatora dźwigu (adnotacje powinny być potwierdzone jego podpisem);
6) przygotowania dźwigów do badań wykonywanych przez pracowników Urzędu DozoruTechnicznego i uczestnictwo w tych badaniach

7) wykonania pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych urządzeń służących do przemieszczania osób, ze szczególnym
uwzględnieniem obwodów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz pomiarów rezystancji uziemień roboczych i odgromowych, o ile są stosowane, oraz ochrony przeciwporażeniowej,

8) poinformowania osoby nadzorującej ze strony Zamawiającego o terminie rozpoczęcia i zakończenia naprawy urządzeni

9) protokólarnego i bezusterkowego przekazania Zamawiającemu urządzeń objętych naprawą i konserwacją na ostatni dzień świadczenia usług będących przedmiotem umowy,

10) posiadania uprawnienia wydanego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej

11) wyposażenia urządzeń w stanowiskową instrukcję obsługi opracowaną na podstawie instrukcji eksploatacji i dostępną dla obsługującego

12) czas reakcji na zgłoszenie nieprzewidzianego, awaryjnego zatrzymania urządzenia objętego umową wynosi do 1,5 godziny

13) Usunięcia zgłoszonej usterki w ciągu 8 godzin od zgłoszenia

Wykonawca winien wykazać, że:
- dysponuje co najmniej jednym samochodem osobowym dostawczym do przewozu materiałów,
sprzętu i narzędzi,
–dysponuje co najmniej niżej określonymi osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania czynności określanych zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r.o dozorze technicznym oraz rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych:
–dysponuj minimum 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się  eksploatacją urządzeń, instalacji  i sieci elektrycznych na stanowisku EKSPLOATACJI

- dysponuje minimum 1 osobą posiadającą  aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji
wind wydane przez UDT
Weryfikację spełnienia wyszczególnionych powyżej warunków zamawiający dokona na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę wykazu sprzętu oraz wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia, wykształcenia bądź posiadanych uprawnień

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) treść oferty nie odpowiada wymaganiom określonymi w niniejszym dokumencie,
2) wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów,
3) wykonawca nie spełnił choćby jednego z wymagań określonych w niniejszym dokumencie,
4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
5) zawiera błąd w obliczeniu ceny

Termin związania ofertą:
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 21 dni licząc od daty upływu terminu
do składania ofert.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY Z PODANYM PODATKIEM VAT
platformy schodowe dla osób niepełnosprawnych, typu HIRO 350 w budynkach
mieszkalnych-8% VAT
dźwig osobowy 5-cio przystankowy typu HOG-900- T/T-P- 8% VAT
dźwig osobowy hydrauliczny 4-przystankowy typu Glf Mrl MC 630- 23% VAT

podnośnik Kalea seria 91756 -23% VAT
W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 785 881 070  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wykaz osób.doc doc 37.5 2024-01-11 09:41:00 Proceeding
Wykaz wyposażenia.doc doc 39 2024-01-11 09:41:00 Proceeding
wzór umowy windy(1).odt odt 24.16 2024-01-11 09:41:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 platformy schodowe dla osób niepełnosprawnych, typu HIRO 350 w budynkach mieszkalnych cena za miesiąc x15 12 month - (0)
2 dźwig osobowy 5-cio przystankowy typu HOG-900- T/T-P cena za miesiąc x 2 12 month - (0)
3 dźwig osobowy hydrauliczny 4-przystankowy typu Glf Mrl MC 630 cena za miesiąc 12 month - (0)
4 podnośnik Kalea seria 91756 cena za miesiąc 12 month - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2685 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 148