Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 94/ZP/REG/2023 Usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń biurowych w obiektach Spółki w 2024 roku

Deadlines:
Published : 27-11-2023 10:56:00
Placing offers : 05-12-2023 09:00:00
Offers opening : 05-12-2023 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:

  1. nie zostanie złożona żadna oferta;
  2. wszystkie oferty będą podlegały odrzuceniu;
  3. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
  5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
  6. zmianie ulegnie zapotrzebowanie Zamawiającego.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Informacje dotyczące przetwarzania danych.pdf pdf 573.49 2023-11-27 10:56:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Zakres czynności (sprzatanie obiektów).pdf pdf 141.35 2023-11-27 10:56:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - Wykaz pomieszczeń (obiekty Spółki).pdf pdf 109.83 2023-11-27 10:56:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy w związku z sytuacją na Ukrainie.docx docx 20.05 2023-11-27 10:56:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowgo - Oświadczenie Wykonawcy podwykonawca .docx docx 15.18 2023-11-27 10:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy.pdf pdf 385.85 2023-11-27 10:56:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe 27.11.2023 rok.pdf pdf 2319.83 2023-11-27 10:56:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy w związku z sytuacją na Ukrainie.docx docx 20.05 2023-11-27 10:56:00 Criterion
05.12.2023 rok_ Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 96.19 2023-12-05 14:10:18 Public message
12.12.2023 rok _ Informacja o wyborze oferty..pdf pdf 279.77 2023-12-12 09:57:41 Public message

Announcements

2023-12-12 09:57 M. Angielczyk 12.12.2023 rok _ Informacja o wyborze oferty.

12.12.2023 rok _ Inf [...].pdf

2023-12-05 14:10 M. Angielczyk 05.12.2023 rok _ Informacja z otwarcia ofert.

05.12.2023 rok_ Info [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych - budynek na terenie Lotniska Kosakowo Pomieszczenia biurowe w budynku administracyjnym na terenie Lotniska Kosakowo przy ul. gen. W. Andersa w Pogórzu o łącznej powierzchni ok. 371m2 12 month - (0)
2 Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych - budynek bosmanat w Rewie Pomieszczenia biurowe w budynku bosmanatu przy ul. Koralowej 5 w Rewie o łącznej powierzchni ok. 224 m2 12 month - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Dodatkowe koszty - środki czystości - Świadczenia usługi sprzątania będą wykonywane przy użyciu środków chemicznych Wykonawcy, w tym: środków czystości, pielęgnacyjnych i dezynfekujących odpowiednich do czyszczonych, konserwowanych lub dezynfekujących powierzchni, środki muszą posiadać wymagane przepisami atesty oraz spełniać obowiązujące normy właściwe dla miejsc, w których będą stosowane, urządzeń i narzędzi, w tym sprzętu mechanicznego niezbędnych do świadczenia usługi sprzątania, odpowiednich do sprzątanych powierzchni. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Polisa OC - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia i jedno zdarzenie na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie Wykonawcy - wykluczenie z postępowania w związku z sytuacją na Ukrainie - Wymagany dokument w postępowaniu. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy w zakresie niepolegania wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustaw y z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Attachment required

Załącznik nr 2 do Za [...].docx

(0)
6 Wzór umowy - Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy. Wzór umowy zawiera wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia, które będą obowiązywały strony, w tym wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 337