Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.271.8.2023 Zakup i dostawa papieru do urządzeń drukujących i kopiujących - IV kwartał 2023 r.

Renata Ramczykowska
Urząd Miasta Lębork Department: Wydział Organizacyjny (OR)
Deadlines:
Published : 08-11-2023 14:08:00
Placing offers : 15-11-2023 09:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

ZAPYTANIE OFERTOWE

„ZAKUP I  DOSTAWA PAPIERU DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH I KOPIUJĄCYCH – IV KWARTAŁ 2023 r.

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Lębork reprezentowana przez Burmistrza Miasta Lęborka z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14

NIP: 841-162-20-90, tel. 59 863 77 00, e-mail: info@um.lebork.pl

 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy zakup i dostawa  papieru POLlux do urządzeń drukujących i kopiujących w następujących ilościach i formatach:

 

- POLlux 80 g/m2 , biały, format A4 w ilości: 390 ryz ( ryza – 500 arkuszy papieru).

 

2.      Papier będzie miał zastosowanie w urządzeniach biurowych, do kopiowania kserograficznego, drukowania laserowego i atramentowego, do druku obustronnego.

3.      Zamówiony papier Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wnieść do wskazanych przez pracownika  Zamawiającego pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego
w Lęborku,
własnym transportem i na własny koszt.

4.      Dostarczony papier powinien być wyłącznie fabrycznie nowy, zapakowany w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach i odpowiednio zabezpieczony przed zniszczeniem.

5.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych mu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli oferta najkorzystniejsza przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt i nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia bądź unieważnienia postępowania przez Zamawiającego.

6.      Spośród złożonych ofert na niniejsze zapytanie zostanie wybrany ten Wykonawca , który spełni stawiane warunki, wymagania oraz kryteria wyboru oferty określone przez Zamawiającego.

4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia. Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

3. Nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę znajdującego się w punkcie III Formularza ofertowego stanowiącego  załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie odrzuceniem ofert z postępowania.

5. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

Wnioski, zapytania, zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej za pomocą Platformy Open Nexus: https://platformazakupowa.pl/pn/lebork poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia jest

Renata Ramczykowska -podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Lęborku, tel. 59 863 77 12 , e-mail: r.ramczykowska@um.lebork.pl

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, WYKAZ DOKUMENTÓW DO PRZEDŁOŻENIA PRZEZ WYKONAWCĘ.

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana przez osobę upoważnioną. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lebork.

W ofercie należy podać cenę netto, podatek VAT, cenę brutto.  Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty Wykonawcy, w tym dostawę przedmiotu zamówienia i jego rozładunek w siedzibie Zamawiającego oraz oferowane upusty.

Cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Cenę za wykonanie zamówienia należy przedstawić w pkt. II załącznika nr 1 do Zapytania.

Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała prawidłowo wypełniony i podpisany formularz ofertowy  stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania.

Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y  upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.

 

7. KRYTERIUM WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ LUB ODRZUCENIA OFERTY

1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest całkowita cena zamówienia brutto.

2. Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wyboru Zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza cenowo tj. w oparciu o podane kryterium wyboru i oceny ofert – 100 % łączna cena brutto oferty.

4. Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu, umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

5. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, dopuszcza się możliwość wybrania do realizacji niniejszego zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako kolejna (druga).

6. Zamawiający odrzuci oferty złożone po terminie, niespełniające warunków i wymagań określonych w niniejszym zapytaniu lub obejmujących wyłącznie część przedmiotu zamówienia.

7. Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przewyższy kwotę przeznaczoną na wykonanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.

8. Informacja z wyboru oferty zostanie podana w wiadomości publicznej  za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

8. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 15.11.2023 r. do godz. 9.00.

2. Ofertę wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus, dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/lebork.

3. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

4. Oferty otrzymane po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

5. Otwarcie ofert odbędzie się za  pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus 24.07.2023 o godz. 9.05.

 

9. TERMIN, FORMA REALIZACJI  DOSTAWY

1. Termin realizacji dostawy 20.11.2023 r.

2. Wykonawca zrealizuje dostawę do siedziby Zamawiającego w dzień roboczy w godz. od 7.00 do 15.00. Za dni robocze ustala się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Dostawa zrealizowana zostanie transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności  ilościowych dostawy z zamówieniem, wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia różnicy wynikającej z zamówienia i faktycznie zrealizowanej dostawy, w terminie ustalonym w porozumieniu z Zamawiającym.

10. KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 03.05.2016),  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej „RODO”, informuję, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w toku postępowania dotyczącego zakupu i dostawy  papieru do urządzeń drukujących i kopiujących jest Burmistrz Miasta Lęborka z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, z którym  można się kontaktować na adres siedziby administratora lub poprzez adres e-mail: burmistrz@um.lebork.pl.

2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych drogą elektroniczną: iod@um.lebork.pl , pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.      Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie niniejszego zamówienia oraz ewentualnej realizacji umowy/umów w postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia niniejszego postępowania oraz ewentualnej realizacji umowy.

4.      Odbiorcami pozyskanych w toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym ma podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty, którym dane zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

5.      Zebrane dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania zgodnie z celem
i podstawą przetwarzania, określonym w pkt. 3, na podstawie Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

6.      W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, jak również nie zachodzi profilowanie stosownie do art. 22 RODO,

7.      Osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:

a)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,

b)      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych.

c)      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  w art. 18 ust. 2 RODO,

d)     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8.      Osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:

a)      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b)      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c)        na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO,

9.      W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 8 należy skontaktować się
z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

10.  Jednocześnie na Pani/Panu ciąży obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskali w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

(* W przypadku gdy Pan/Pani nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Pan/Pani nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 

11. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1)     Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

2)     Projekt umowy- załącznik nr 2.

 

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Zakup i dostawa papieru do urządzeń drukujących i kopiujących IV kwartał 2023 r.pdf pdf 312.7 2023-11-08 14:08:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Zakup i dostawa papieru do urządzeń drukujących i kopiujących IV kwartał 2023 r.pdf pdf 431.66 2023-11-08 14:08:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Zakup i dostawa papieru do urządzeń drukujących i kopiujących IV kwartał 2023 r.pdf pdf 312.7 2023-11-08 14:08:00 Criterion

Announcements

2023-11-15 11:28 Renata Ramczykowska Informuję, że do realizacji przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym "Zakup i dostawa papieru do urządzeń drukujących i kopiujących - IV kwartał 2023 r. wybrano ofertę firmy : RODAN Sp. z o.o. ul. Górecka 17, 60-201 Poznań . Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na wykonanie ww przedmiotu zamówienia - wartość gross oferty: 5636,48 PLN oraz spełnia warunki zamówienia. W najbliższym czasie skontaktujemy się ze zwycięzcą zapytania ofertowego w celu ustalenia szczegółów dostawy. Pozostałym uczestnikom dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do składania ofert w przyszłości. Renata Ramczykowska. Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Papier POLlux 80 g/m2 biały format A4 Papier POLlux 80 g/m2 biały format A4 390 ream Urząd Miejski w Lęborku
Armii Krajowej 14
84-300, Lębork
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2575 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Formularz ofertowy - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do Za [...].pdf

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 291