Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zakup mebli metalowych wraz z dostawą

Deadlines:
Published : 03-11-2023 15:18:00
Placing offers : 15-11-2023 10:00:00
Offers opening : 15-11-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ szafy.docx docx 158 2023-11-03 15:18:00 Proceeding
Szczegółowa specyfikacja mebli metalowych.docx docx 20.96 2023-11-03 15:18:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 86.66 2023-11-03 15:18:00 Proceeding
odpowiedź na pytania.pdf pdf 50.07 2023-11-09 13:20:19 Public message
informacja o zmianie swz.pdf pdf 164.8 2023-11-09 13:21:44 Public message
odpowiedź na pytanie 2.pdf pdf 30.75 2023-11-10 08:30:24 Public message
odpowiedź na pytanie 3.pdf pdf 31.78 2023-11-10 14:23:31 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 63.17 2023-11-15 13:24:59 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 121.93 2023-11-23 14:25:48 Public message
informacja o unieważnieniu.pdf pdf 39.7 2023-12-04 15:55:07 Public message

Announcements

2023-12-04 15:55 Anna Wandzik
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup mebli metalowych

Zamawiający, informuje o unieważnieniu postępowania, na realizację przedmiotowego zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710, ze zm.), zwanej dalej Pzp.


Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 ust. 7) ustawy Pzp.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania: Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchylił się od podpisania umowy (poinformował Zamawiającego o odstąpieniu od podpisania umowy).

informacja o unieważ [...].pdf

2023-11-23 14:25 Anna Wandzik Informacja o wyborze oferty
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup mebli metalowych


Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, postępując zgodnie z art. 253 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na w/w dostawy wybrano ofertę Wykonawcy

Lobbysklep.pl s.c. Tomasz Madlewski, Krzysztof Łudzik
ul. Pachońskiego 7A L 86, 31-223 Kraków

W kryterium ceny oferta uzyskała 60 pkt
W kryterium skrócenie terminu wykonania oferta uzyskała 2 pkt
W kryterium okres gwarancji oferta uzyskała 20 pkt
Łącznie oferta uzyskała 82 pkt

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia (art. 239 ust. 1 PZP).
Uzasadnienie faktyczne:
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą wymagania Zamawiającego, niepodlegającą odrzuceniu.

Punktacja ofert pozostałych Wykonawców jest następująca:

TRONUS POLSKA sp. z o.o.
ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa
W kryterium ceny oferta uzyskała 31,73 pkt
W kryterium skrócenie terminu wykonania oferta uzyskała 0 pkt
W kryterium okres gwarancji oferta uzyskała 20 pkt
Łącznie oferta uzyskała 51,73 pkt

EMI PLUS spółka jawna Maciej Dobrowolski i Mirosław Topolski
ul. Marian Smoluchowskiego 2, 20-474 Lublin
W kryterium ceny oferta uzyskała 44,05 pkt
W kryterium skrócenie terminu wykonania oferta uzyskała 2 pkt
W kryterium okres gwarancji oferta uzyskała 6,6 pkt
Łącznie oferta uzyskała 52,65 pkt

„F/X” Kamińska, Cisowski spółka jawna
ul. Koszalińska 6, 42-202 Częstochowa
W kryterium ceny oferta uzyskała 52,89 pkt
W kryterium skrócenie terminu wykonania oferta uzyskała 2 pkt
W kryterium okres gwarancji oferta uzyskała 20 pkt
Łącznie oferta uzyskała 74,89 pkt

SILESIA MEBLE sp. z o.o.
ul. Główna 63, 44-230 Bełk
W kryterium ceny oferta uzyskała 46,38 pkt
W kryterium skrócenie terminu wykonania oferta uzyskała 2 pkt
W kryterium okres gwarancji oferta uzyskała 20 pkt
Łącznie oferta uzyskała 68,38 pkt

ALDUO spółka z o.o.
ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/301, 30-349 Kraków
W kryterium ceny oferta uzyskała 32,41 pkt
W kryterium skrócenie terminu wykonania oferta uzyskała 20 pkt
W kryterium okres gwarancji oferta uzyskała 20 pkt
Łącznie oferta uzyskała 72,41 pkt

FPH PROGMET sp. o.o. sp.k
ul. Gliwicka 218, 43-190 Mikołów
W kryterium ceny oferta uzyskała 44,15 pkt
W kryterium skrócenie terminu wykonania oferta uzyskała 2 pkt
W kryterium okres gwarancji oferta uzyskała 20 pkt
Łącznie oferta uzyskała 66,15 pkt

Międzynarodowe Centrum Budownictwa sp. z o.o.
ul. Grójecka 128 paw. 51, 02-383 Warszawa
W kryterium ceny oferta uzyskała 33,25 pkt
W kryterium skrócenie terminu wykonania oferta uzyskała 20 pkt
W kryterium okres gwarancji oferta uzyskała 20 pkt
Łącznie oferta uzyskała 73,25 pkt

Odrzuceniu podlega oferta firmy
ARCADIA Wyposażenie biura
ul. Podleska 31, 43-190 Mikołów

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania, niespełniającego warunków udziału w postępowaniu oraz wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia lub spełnienie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń (art. 226 ust. 1 pkt 1 PZP).
Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca nie złożył w wymaganym terminie następujących dokumentów:
-oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. (Dz.U. z 2022 poz. 835 z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
-wykazu dostaw wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonania, ich wartości i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,
- dowodów określających, że dostawy zostały wykonane należycie.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-15 13:24 Anna Wandzik Informacja z otwarcia ofert
„Zakup mebli metalowych”

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert.
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęło 9 ofert:


Oferta nr 1
ARCADIA Wyposażenie biura
ul. Podleska 31
43-190 Mikołów

cena ofertowa netto: 88 093,05 zł
cena ofertowa brutto: 108 354,45 zł

Oferta nr 2
TRONUS POLSKA sp. z o.o.
ul. Ordona 2a
01-237 Warszawa

cena ofertowa netto: 149 550,70 zł
cena ofertowa brutto: 183 947,36 zł

Oferta nr 3
EMI PLUS spółka jawna Maciej Dobrowolski i Mirosław Topolski
ul. Marian Smoluchowskiego 2
20-474 Lublin

cena ofertowa netto: 107 725,63 zł
cena ofertowa brutto: 132 502,52 zł

Oferta nr 4
Lobbysklep.pl s.c. Tomasz Madlewski, Krzysztof Łudzik
ul. Pachońskiego 7A L 86
31-223 Kraków

cena ofertowa netto: 79 080,00 zł
cena ofertowa brutto: 97 268,40 zł

Oferta nr 5
„F/X” Kamińska, Cisowski spółka jawna
ul. Koszalińska 6
42-202 Częstochowa

cena ofertowa netto: 89 718,00 zł
cena ofertowa brutto: 110 353,14 zł

Oferta nr 6
SILESIA MEBLE sp. z o.o.
ul. Główna 63
44-230 Bełk

cena ofertowa netto: 102 302,75 zł
cena ofertowa brutto: 125 832,38 zł

Oferta nr 7
ALDUO spółka z o.o.
ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/301
30-349 Kraków

cena ofertowa netto: 146 400,00 zł
cena ofertowa brutto: 180 072,00 zł

Oferta nr 8
FPH PROGMET sp. o.o. sp.k
ul. Gliwicka 218
43-190 Mikołów

cena ofertowa netto: 107 476,00 zł
cena ofertowa brutto: 132 195,48 zł

Oferta nr 9
Międzynarodowe Centrum Budownictwa sp. z o.o.
ul. Grójecka 128 paw. 51
02-383 Warszawa

cena ofertowa netto: 142 700,00 zł
cena ofertowa brutto: 175 521,00 zł

informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-15 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 130 000 zł
2023-11-10 14:23 Anna Wandzik ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup mebli metalowych


Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, iż w dniu 11.05.2022 r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy do Specyfikacji Warunków Zamówienia, następującej o treści:

„dotyczy pozycji 2. Jak bedą piętrowane szafy na mapy ? po ile szt. ?”
Odpowiedź Zamawiającego na powyższe pytanie są następujące:

Zamawiający informuje, że szafy na mapy piętrowane będą max. po 2 sztuki.

odpowiedź na pytanie [...].pdf

2023-11-10 08:30 Anna Wandzik
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup mebli metalowych


Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, iż w dniu 11.05.2022 r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy do Specyfikacji Warunków Zamówienia, następującej o treści:

„Proszę o informację, ile szaf na mapy A0 ma mieć wzmocniony korpus aby można było ustawić jedną na drugiej?”
Odpowiedź Zamawiającego na powyższe pytanie są następujące:

Zamawiający nie wymaga wzmocnienia korpusów szaf na mapy.

odpowiedź na pytanie [...].pdf

2023-11-09 13:21 Anna Wandzik Informacja o zmianie SWZ
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
na zakup mebli metalowych

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 286 ust. 1 PZP dokonał zmian SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Działając zgodnie z art. 286 ust. 3 PZP, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.11.2023 r.

Zmiany SWZ polegają na dodaniu do załącznika A „Szczegółowej specyfikacji technicznej mebli metalowych” w pkt. 2 Szafy na mapy dodatkowego opisu o brzmieniu:

„Szuflady:
- wymiary adekwatne do formatu A0, o głębokości wewnętrznej od 65 mm do 75 mm
- przesuwające się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem,
- obciążenie każdej szuflady: 50 kg,
- całość zamykana jednym centralnym zamkiem z 2 kluczami w zestawie”.

Pozostałe zapisy załącznika nie ulegają zmianie.

informacja o zmianie [...].pdf

2023-11-09 13:20 Anna Wandzik ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup mebli metalowych


Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, iż w dniu 11.05.2022 r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy do Specyfikacji Warunków Zamówienia, następującej o treści:

„Czy dla pozycji 2 szafa na mapy , format dokumentu A0 zostanie zaakceptowany wymiar : wysokość 420 mm, szerokość 1315 mm, głębokość 920 mm ?
czy szafy biurowe mają posiadać 5 przestawnych półek ? czy 4 przestawne półki i 5 jako dno szafy ? łącznie 5 przestrzeni składowania
Czy zamawiający wymaga montażu regałów (poz.11) w pomieszczeniach ?
Na której kondygnacji będzie odbywał się montaż mebli metalowych ?.”

Odpowiedzi Zamawiającego na powyższe pytania są następujące:

ad. 1 Nie.
W załączniku A podano wymiary wszystkich mebli. W przypadku szaf na mapy wymagane jest aby miały one określony wymiar, ze względu na kompatybilność z posiadanymi już przez Zamawiającego meblami.

ad. 2.
Szafy mają posiadać 5 półek (jedna może być dnem szafy), gdyż szafy muszą posiadać 5 przestrzeni składowania.

ad. 3.
Zamawiający nie wymaga montażu regałów w pomieszczeniach. Montażu Zamawiający dokona samodzielnie. Zamówienie obejmuje jedynie zakup mebli wraz z dostawą.


W związku z przesłanymi pytaniami Zamawiający doprecyzuje zapisy SWZ dokonując zmian załącznika A do SWZ oraz dokona przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.

odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 490