Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZP.242.117.NB.2023 Utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach administrowanych przez TBS Lokum sp. z o.o.

Natalia Borek-Butkiewicz
TBS Lokum Świnoujście Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 03-11-2023 13:51:00
Placing offers : 06-12-2023 10:00:00
Offers opening : 06-12-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 224.36 2023-11-03 13:51:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1025.13 2023-11-03 13:51:00 Proceeding
załącznik nr 1 - część nr 1 - utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach - TBS Lokum sp. z o.o.pdf pdf 253.05 2023-11-03 13:51:00 Proceeding
załącznik nr 2- część nr 2.zip zip 1305.58 2023-11-03 13:51:00 Proceeding
załącznik nr 3 - część 3 - Steyera 51.pdf pdf 282.22 2023-11-03 13:51:00 Proceeding
załącznik nr 4 - część nr 4 - utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach - Gmina Miasto Świnoujście.pdf pdf 326.88 2023-11-03 13:51:00 Proceeding
załącznik nr 5 -część 5 - Wojska Polskiego 1-19.zip zip 608.75 2023-11-03 13:51:00 Proceeding
załącznik nr 6 - część nr 6 - Modrzejewska 20.pdf pdf 287.96 2023-11-03 13:51:00 Proceeding
załącznik nr 7 - projekt umowy.pdf pdf 627.89 2023-11-03 13:51:00 Proceeding
załącznik nr 7a - Oświadczenie o zachowaniu poufności.pdf pdf 210.33 2023-11-03 13:51:00 Proceeding
załącznik nr 8 - formularz ofertowy.docx docx 50.55 2023-11-03 13:51:00 Proceeding
załącznik nr 8a - oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.docx docx 25.16 2023-11-03 13:51:00 Proceeding
Załącznik nr 8b - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 22.99 2023-11-03 13:51:00 Proceeding
espd-request.zip zip 80.21 2023-11-03 13:51:00 Proceeding
załącznik nr 9a - instrukcja wypelniania JEDZ.pdf pdf 952.14 2023-11-03 13:51:00 Proceeding
załącznik nr 10- zobowiązanie podmiotu udostostępniającego zasoby.docx docx 28.72 2023-11-03 13:51:00 Proceeding
załącznik nr 11- oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się.docx docx 19.21 2023-11-03 13:51:00 Proceeding
załącznik nr 12 - wykaz usług.docx docx 24.97 2023-11-03 13:51:00 Proceeding
załącznik nr 13 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 21.83 2023-11-03 13:51:00 Proceeding
załącznik nr 14 - oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 18.37 2023-11-03 13:51:00 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 400.87 2023-11-03 14:21:31 Public message

Announcements

2023-11-06 10:45 Natalia Borek-Butkiewicz Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający działając zgodnie art. 260 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm. - dalej jako: “ustawa PZP”) informuje, że zobowiązany jest do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy PZP.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu na formularzu niezgodnym z przepisami ustawy PZP.
Uzasadnienie prawne: zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 6 ustawy PZP – „Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w prawie zamówienia publicznego”. W niniejszym postępowaniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone niezgodnie z przepisami ustawy PZP, co skutkować musiało unieważnieniem postępowania.
2023-11-03 14:21 Natalia Borek-Butkiewicz Zawiadomienie o unieważnieniu.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 175