Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 29/DIT/RB/ZO/2023 Wykonanie oświetlenia zewnętrznego podwórza kulturalnego przy ul. Małachowskiego w Słupsku dz. Nr 256/513 obręb 6 m. Słupsk zasilanego z sieci elektroenergetycznej II

Deadlines:
Published : 25-10-2023 13:18:00
Placing offers : 30-10-2023 09:00:00
Offers opening : 30-10-2023 09:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie oświetlenia zewnętrznego podwórza kulturalnego przy ul. Małachowskiego w Słupsku dz. Nr 256/513 obręb 6 m. Słupsk zasilanego z sieci elektroenergetycznej.

Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
oświetlenia zewnętrznego zgodnie z projektem budowlano oraz przedmiarem robót do
tego projektu.
Przebudowa oświetlenia parkowego obejmuje:
- demontaż opraw, wysięgników, paneli fotowoltaicznych, akumulatorów żelowych,
kontrolerów oraz oprzewodowania w słupach
- budowa linii kablowej oświetleniowej kablem YAKXs 4x16mm2 dł. 326m
- montaż szafki oświetleniowej – 1szt.
- montaż opraw oświetleniowych LED – 15 szt. na słupach
- wykonanie prób i pomiarów
Do obowiązku Wykonawcy należy ponadto wykonanie dokumentacji powykonawczej
wraz z inwentaryzacją geodezyjną oraz uzyskanie protokołu odbioru od PGM Słupsk z
wykonanego zadania

Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej
jakości i terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz za jego zgodność z obowiązującymi
w Polsce przepisami, specyfikacją techniczną

1.Wykonawca zapewni w pełni wykwalifikowany personel do
wykonywania robót przewidzianych niniejszą umową, zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Na wykonany cały przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej rękojmi
według przepisów art. 556 – 576 4 w
zw. z 656 § 1 oraz art. 638 kodeksu cywilnego. Rękojmia obejmie w całości, także zamontowany osprzęt i inne urządzeni

Warunki udziału:
1. Oferent powinien załączyć do oferty dokument potwierdzający, że w
ostatnich trzech latach wykonał przynajmniej jedną robotę budowlaną w
zakresie wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych lub instalacji
oświetlenia zewnętrznego o wartości zawartej umowy minimum 30 000 zł

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców
zatrudnienia na umowę o pracę osobę wykonującą czynności na stanowisku elektro-monter
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający odrzuci ofertę jeśli:
-oferta stanowi czyn nieuczciwej konkurencji
- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu, a Wykonawca nie złożył
odpowiednich wyjaśnień lub wyjaśnienia potwierdzają
- oferta została złożona po upływie terminu składania ofert
- oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
- nie złożenie wymaganych dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 785 881 070 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Projekt umowy.doc doc 149.5 2023-10-25 13:18:00 Proceeding
Projekt Słupsk Małachowskiego oświetlenie.pdf pdf 7437 2023-10-25 13:18:00 Proceeding
Przedmiar-1.pdf pdf 820.07 2023-10-25 13:18:00 Proceeding
STWIOR.pdf pdf 728.38 2023-10-25 13:18:00 Proceeding

Announcements

2023-10-30 14:39 Anita Bogdańska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie i odrzuca oferty z tytułu nie złożenia wymaganych dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału oraz przekroczenia kwoty jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację Zamówienia.
2023-10-30 14:09 Anita Bogdańska Zamawiający unieważnia postępowanie i odrzuca oferty z tytułu nie złożenia wymaganych dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału oraz przekroczenia kwoty jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację Zamówienia.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2685 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 183