Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.16.2023 „Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” wraz z usługą bilansowania na odkupie energii w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”

Deadlines:
Published : 04-10-2023 15:54:00
Placing offers : 03-11-2023 10:00:00
Offers opening : 03-11-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ .pdf pdf 340.77 2023-10-04 15:54:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.xls xls 39 2023-10-04 15:54:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.doc doc 317.5 2023-10-04 15:54:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 37.76 2023-10-04 15:54:00 Proceeding
Załącznik nr 3A do SWZ - kalkulator.xlsx xlsx 13.19 2023-10-04 15:54:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ.doc doc 198.5 2023-10-04 15:54:00 Proceeding
Załącznik nr 4A do SWZ - oświadczenie w zakresie art. 7 ust. 1 Pzp i art. 5k rozporządzenia 833_2014 i na podstawie art 125 ust. 1 Pzp.docx docx 30.29 2023-10-04 15:54:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 22.12 2023-10-04 15:54:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp.doc doc 45.5 2023-10-04 15:54:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 17.83 2023-10-04 15:54:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_2023-OJS191-598774-pl.pdf pdf 156.81 2023-10-04 15:59:10 Public message
Zawiadomienie o zmianie dokumentacji oraz terminach.pdf pdf 233.65 2023-10-11 14:46:46 Public message
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_2023-OJS196-614049-pl.pdf pdf 73.65 2023-10-11 14:46:46 Public message
Zmiana_ SWZ .docx docx 91.56 2023-10-11 14:46:46 Public message
Zmiana_Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.xls xls 39 2023-10-11 14:46:46 Public message
Zmiana_Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.doc doc 335 2023-10-11 14:46:46 Public message
Zmiana_Załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 38.73 2023-10-11 14:46:46 Public message
Zmiana_Załącznik nr 3A do SWZ - kalkulator.xlsx xlsx 13.35 2023-10-11 14:46:46 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_UA.271.1.16.2023.docx docx 17.91 2023-10-19 12:26:53 Public message
Załącznik nr 1 do pisma z dnia 19.10.2023r..xlsx xlsx 97.99 2023-10-19 12:26:53 Public message
Informacja z otwarcia UA.271.1.16.2023-sig.pdf pdf 337.89 2023-11-03 13:11:37 Public message
Informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf pdf 442.74 2023-12-01 17:33:42 Public message
Ogłoszenie o wyniku 2024-OJS019-053157-pl.pdf pdf 112.58 2024-01-26 09:51:58 Public message
Informacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 430.48 2023-11-03 10:00:00 Public message

Announcements

2024-01-26 09:51 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-12-01 17:33 Aleksandra Adamska Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2023-11-03 13:11 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-03 10:00 Buyer message Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (Zamawiający), działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 906 264,00 zł brutto

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-10-19 12:26 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Wyjaśnienia treści S [...].docx

Załącznik nr 1 do pi [...].xlsx

2023-10-11 14:46 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje zmianę dokumentacji zamówienia oraz sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.

Zawiadomienie o zmia [...].pdf

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

Zmiana_ SWZ .docx

Zmiana_Załącznik nr [...].xls

Zmiana_Załącznik nr [...].doc

Zmiana_Załącznik nr [...].docx

Zmiana_Załącznik nr [...].xlsx

2023-10-04 15:59 Aleksandra Adamska Ogłoszenie - załącznik

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

2023-10-04 15:56 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje ogłoszenie o zamówieniu.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 670