Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa wraz z montażem i wykonaniem niezbędnych prac towarzyszących żurawia słupowego ZSŁ-1000 o ramieniu 3,5m i udźwigu 850kg

Deadlines:
Published : 26-09-2023 13:12:00
Placing offers : 10-10-2023 11:00:00
Offers opening : 10-10-2023 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).


Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i wykonaniem niezbędnych prac budowlanych Żurawia Słupowego ZSŁ-1000 o wydłużonym ramieniu 3,5m i udźwigu ok. 850kg  prod. ZBUD Sp. z o.o. na terenie obiektu szpitala przy ul. gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu, zarządzanego przez spółkę „Nowy Szpital Wojewódzki”.

Żuraw zostanie zamontowany na terenie parkingu pomiędzy budynkiem głównym szpitala, a budynkami technicznymi, w lokalizacji wskazanej w załączniku. Zadaniem żurawia będzie umożliwienie obsługi przepompowni wód deszczowych P1 i P2. W każdej z przepompowni zamontowane są 2 pompy.

Dla potrzeb montażu żurawia konieczne jest wykonanie fundamentu wg załączonego projektu wykonawczego w 1 z 3 zaproponowanych równoważnych wariantów (zależne od rzeczywistego prześwitu między zewnętrznymi krawędziami studzienek, który możliwy będzie do określenia po usunięciu wierzchniej warstwy nawierzchni). Należy zastosować materiały wskazane w załączonym projekcie wykonawczym oraz przedstawić karty materiałowe stosowanych materiałów do akceptacji Zamawiającego.

Podczas montażu należy przestrzegać wytycznych producenta żurawia oraz projektanta fundamenty.

Wykonawca zobowiązany jest:

1) Przejąć teren prowadzonych prac od Zamawiającego i zapewnić zabezpieczenie jego oraz przestrzeni sąsiadującej, np. prawidłowe zabezpieczenie wykopu, przygotowanie planu BiOZ

2) Zapewnić realizację prac pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowanymi specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz spełnienie formalności wpisanych w pozwolenie na budowę w zakresie procedur budowlanych  (zgłoszenie rozpoczęcia robót, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie).

3) Przedstawienie do akceptacji dokumentacji technicznej stosowanych materiałów w formie wniosków materiałowych

4) Przekazania dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymogami dla dokumentacji powykonawczej dla robót budowlanych (rysunki, opis, wytyczne, dokumentacje zastosowanych materiałów, gwarancje) w wersji elektronicznej i papierowej (4 egzemplarze)


2. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia, jego zakres, warunki realizacji, odbiorów, gwarancji i płatności opisano we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 oraz w dokumentacji projektowej i decyzji o pozwoleniu na budowę stanowiącym załącznik nr 2.


3.    Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 1).


4.    Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się może Wykonawca, który wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej, która będzie bezpośrednio nadzorowała wykonywane prace.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wybranego Wykonawcy do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków udziału.


5.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). 


6.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny oferty, zakończenia postępowania bez wyboru oferty i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.

 

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zalacznik nr 1 - wzor umowy.pdf pdf 465.57 2023-09-26 13:12:00 Proceeding
zalacznik nr 2 - dokumentacja_projektowa.7z 7z 16380.97 2023-09-26 13:12:00 Proceeding

Announcements

2023-10-10 11:23 Robert Chorążewski Zamawiający informuje, że w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie złożono żadnej oferty.
2023-10-09 12:04 Robert Chorążewski Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej pytanie oraz odpowiedź Zamawiającego.

Pytanie:
Proszę o informację czy żuraw musi być wykonany wg projektu ZSŁ-1000 czy może być wykonany według naszej technologii?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający oczekuje ofert na wskazany w postępowaniu typ żurawia.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa wraz z montażem i wykonaniem niezbędnych prac towarzyszących żurawia słupowego ZSŁ-1000 o ramieniu 3,5m i udźwigu 850kg - 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2930 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Zgodnie z warunkami określonymi w załączonym wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z warunkami określonymi w załączonym wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty parkingu na terenie szpitala, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Wykonawca oświadcza, że spełnia postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu - Proszę potwierdzić wpisując "Tak" (0)
6 Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 z dnia 15.04.2022 r.) - Proszę potwierdzić wpisując „Nie podlegam wykluczeniu" (0)
7 Akceptuję treść załączonego do zapytania wzoru umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 304