Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.81.2023/AS Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz STWiOR dla inwestycji pn. „Dostosowanie pomieszczeń w SP 3 przy ul. Kossobudzkiego do potrzeb żłobka – prace przygotowawcze” wraz z uzyskaniem właściwej zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej zezwalającej na wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Agnieszka Szatkowska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 14-09-2023 11:54:00
Placing offers : 22-09-2023 10:00:00
Offers opening : 22-09-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1a.Zał.1 do OPZ -inwentaryzacja.zip zip 5328.45 2023-09-14 11:54:00 Proceeding
1b.Zał.2 do OPZ -koncepcja.zip zip 907.28 2023-09-14 11:54:00 Proceeding
1c.Zał.3 do OPZ - Tabela elementów scalonych 09.2023.doc doc 52 2023-09-14 11:54:00 Proceeding
2a.Zał.1 do Umowy - EBI.pdf pdf 29.92 2023-09-14 11:54:00 Proceeding
2b.Zał.2 do Umowy - Karta pobytu nadzoru.pdf pdf 43.98 2023-09-14 11:54:00 Proceeding
Dział II Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 161.07 2023-09-14 11:54:00 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 279.04 2023-09-14 11:54:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 73.63 2023-09-14 11:54:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 285.82 2023-09-14 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Umowy - Istotne postanowienia gwarancji należytego wykonania.pdf pdf 34.61 2023-09-14 11:54:00 Proceeding
załączniki w wersji edytowalnej.odt odt 55.08 2023-09-19 08:51:22 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 120.92 2023-09-22 12:12:49 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty A.Sz..pdf pdf 198.95 2023-10-12 10:42:24 Public message

Announcements

2023-10-12 10:42 Agnieszka Szatkowska W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-22 12:12 Agnieszka Szatkowska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-22 10:00 Buyer message Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) informuje, iż na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć 150 000,00 zł gross (zakres podstawowy).
2023-09-19 08:51 Agnieszka Szatkowska załączniki w wersji edytowalnej

załączniki w wersji [...].odt

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 393